Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển khu du lịch hồ Núi Cốc

Khu du lịch Hồ Núi Cốc thuộc tỉnh Thái Nguyên có tiềm năng phát triển du lịch, nhưng hiện nay

chưa phát triển xứng với tiềm năng của nó. Kết nghiên cứu điều tra 200 khách du lịch, phân tích

hồi quy cho thấy mức độ ảnh hưởng của 8 yếu tố đến sự phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc bao

gồm: Cảnh quan; cơ sở hạ tầng; phương tiện thăm quan; các dịch vụ; khách sạn, nhà nghỉ; trật tự

và an toàn xã hội; hướng dẫn viên du lịch; giá dịch vụ. Trong đó có 5 yếu tố cần có các giải pháp

tháo gỡ là: Kiến trúc cảnh quan, phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường phương tiện thăm quan, phát

triển đa dạng các dịch vụ, tăng cường số lượng và chất lượng khách sạn, nhà nghỉ thì Khu du lịch

Hồ Núi Cốc sẽ phát triển.

pdf 8 trang kimcuc 30540
Bạn đang xem tài liệu "Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển khu du lịch hồ Núi Cốc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển khu du lịch hồ Núi Cốc

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển khu du lịch hồ Núi Cốc
 ISSN: 1859-2171 
 TNU Journal of Science and Technology 201(08): 31 - 38 
 e-ISSN: 2615-9562 
 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 
 KHU DU LỊCH HỒ NÚI CỐC 
 Đoàn Quang Thiệu 
 Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên 
TÓM TẮT 
 Khu du lịch Hồ Núi Cốc thuộc tỉnh Thái Nguyên có tiềm năng phát triển du lịch, nhưng hiện nay 
 chưa phát triển xứng với tiềm năng của nó. Kết nghiên cứu điều tra 200 khách du lịch, phân tích 
 hồi quy cho thấy mức độ ảnh hưởng của 8 yếu tố đến sự phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc bao 
 gồm: Cảnh quan; cơ sở hạ tầng; phương tiện thăm quan; các dịch vụ; khách sạn, nhà nghỉ; trật tự 
 và an toàn xã hội; hướng dẫn viên du lịch; giá dịch vụ. Trong đó có 5 yếu tố cần có các giải pháp 
 tháo gỡ là: Kiến trúc cảnh quan, phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường phương tiện thăm quan, phát 
 triển đa dạng các dịch vụ, tăng cường số lượng và chất lượng khách sạn, nhà nghỉ thì Khu du lịch 
 Hồ Núi Cốc sẽ phát triển. 
 Từ khóa: Du lịch; Hồ Núi Cốc; phát triển du lịch; chất lượng dịch vụ; cơ sở hạ tầng. 
 Ngày nhận bài: 22/02/2019; Ngày hoàn thiện: 10/4/2019; Ngày duyệt đăng: 06/6/2019 
 FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT 
 OF NUI COC LAKE TOURISM 
 Doan Quang Thieu 
 TNU - University of Technology 
ABSTRACT 
 Nui Coc Lake tourist site in Thai Nguyen province has potentials for tourism development but has 
 not yet achieved to its prospects. This study has investigated 200 tourists with empirical analysis to 
 find whether eight factors affecting the development of Nui Coc Lake tourism, including 
 landscape, infrastructure, transportation, services, hotels and motels, social safety, tour guide and 
 price of services. The regression results suggest five major solutions to develop Nui Coc Lake 
 tourism, including improve and create more landscapes; enhance infrastructure; increase both 
 quality and quantity of transportation; diversify services and upgrade their quality; improve hotel 
 and motel quality. 
 Keyword: Tourism; Nui Coc Lake; tourism development; service quality; infrastructure. 
 Received: 22/02/2019; Revised: 10/4/2019; Approved: 06/6/2019 
Email: doanquangthieu@tnut.edu.vn
 Email: jst@tnu.edu.vn 31 
 Đoàn Quang Thiệu Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 201(08): 31 - 38 
1. Đặt vấn đề nghiên cứu số lượng biến đo lường là 33, số lượng mẫu tối 
Khu du lịch Hồ Núi Cốc thuộc tỉnh Thái thiểu cần thiết điều tra là: 33 * 5 = 165 mẫu. Để 
Nguyên, cách Trung tâm thành phố Thái đảm bảo lượng mẫu, số liệu đáng tin cậy, 
Nguyên 15 km, cách trung tâm thủ đô Hà Nội chuyên đề đã điều tra 200 khách du lịch có 
 lưu trú tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc ít nhất là 2 
90 km, với tổng diện tích quy hoạch là 19.276 
 ngày, cơ cấu khách chọn mẫu theo cách ngẫu 
ha, trong đó có diện tích mặt nước 2.500 ha, có 
 nhiên phân tầng về giới tính, lứa tuổi, trong 
89 đảo lớn nhỏ, nằm giữa một khung cảnh thiên 
 và ngoài nước Cơ cấu theo tỷ lệ số lượng 
nhiên kỳ thú, sơn thuỷ hữu tình, khí hậu trong 
 khách thực tế của năm 2017. 
lành mát mẻ, có giao thông tương đối thuận lợi, 
 Thực hiện điều tra trong mùa du lịch hè năm 
vì vậy là nơi có tiềm năng lớn phát triển du lịch. 
 2018. Một số thông tin về đối tượng điều tra 
Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Thủ tướng Chính 
 thể hiện ở bảng 1. 
phủ đã có quyết định số 1577/QĐ-TTg phê 
 Bảng 1. Thông tin chung về đối tượng điều tra 
duyệt nhiệm vụ chung xây dựng Khu du lịch 
quốc gia Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên đến STT Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ 
 (Người) (%) 
năm 2030, với mục tiêu: xây dựng và phát triển 1 Tổng số 200 100 
Khu du lịch Hồ Núi Cốc đáp ứng các tiêu chí 2 Nam 108 54 
công nhận là Khu du lịch quốc gia trước năm 3 Nữ 92 46 
2025, hướng tới trở thành trung tâm du lịch sinh 4 Tuổi dưới 30 38 19 
 5 Tuổi từ 30 - 50 118 59 
thái, nghỉ dưỡng lớn của quốc gia với hệ thống 6 Tuổi trên 50 44 22 
cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đến năm 2030, 7 Khách trong nước 172 86 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 8 Khách nước ngoài 28 14 
tỉnh Thái Nguyên và vùng trung du miền núi Điều tra theo 8 yếu tố ảnh hưởng đến phát 
Bắc Bộ. [1] triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc bao gồm: Yếu 
Để đạt được mục tiêu nêu trên cần có những tố 1- Cảnh quan: có 3 biến đo lường; Yếu tố 2 
nghiên cứu thực toàn diện để đề ra giải pháp - Cơ sở hạ tầng: có 5 biến đo lường; Yếu tố 3 
về tất cả các mặt nhằm phát triển Khu du lịch - Phương tiện thăm quan: có 3 biến đo lường; 
Hồ Núi Cốc. Trong phạm vi bài viết này, mục Yếu tố 4 - Các dịch vụ: có 3 biến đo lường; 
tiêu nghiên cứu là phân tích những nhân tố ảnh Yếu tố 5 - Khách sạn, nhà nghỉ: có 6 biến đo 
hưởng đến phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc lường; Yếu tố 6 - Trật tự và an toàn xã hội: có 
thông qua điều tra khách du lịch theo các tiêu 4 biến đo lường; Yếu tố 7 - Hướng dẫn viên 
chí khoa học của phân tích hồi quy trên cơ sở sử du lịch: có 4 biến đo lường; Yếu tố 8 - Giá 
dụng phần mềm SPSS, làm căn cứ đưa ra một dịch vụ: có 5 biến đo lường. Như vậy ta có 8 
số giải pháp phù hợp phát triển Khu du lịch Hồ yếu tố ảnh hưởng đến phát triển Khu du lịch 
Núi Cốc. Hồ Núi Cốc, ta ký hiệu từ X1 - X8 (gọi là Xi 
 ,i từ 1 -8); mỗi yếu tố lại có một số biến đo 
2. Phương pháp nghiên cứu 
 lường nó ta ký hiệu từ Bij trong đó i từ 1 đến 8 
Chuyên đề sử dụng một số phương pháp và j từ 1- 6. Một tiêu chí đánh giá chung là: 
chính là thu thập thông tin thứ cấp từ những Sự phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc là biến 
tài liệu đã công bố, thu thập thông tin qua phụ thuộc, ta ký hiệu là Y. Như vậy ta có tổng 
phiếu điều tra và phân tích hồi quy bởi phần số có 8 biến độc lập, trong đó có 33 biến đo 
mềm SPSS. lường và 1 biến phụ thuộc. Tên và ký hiệu cụ 
Phương pháp chọn mẫu điều tra [2]: căn cứ vào được thể ở bảng 1. 
32  Email: jst@tnu.edu.vn 
 Đoàn Quang Thiệu Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 201(08): 31 - 38 
 Bảng 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc 
 Ký hiệu 
 Tên yếu tố Biến đo lường yếu tố Ký hiệu biến đo lường 
 yếu tố 
 Có nhiều cảnh đẹp tự nhiên B11 
 X1 Cảnh quan Có nhiều cảnh đẹp đặc sắc, độc đáo B12 
 Các công trình văn hóa, lịch sử có giá trị B13 
 Có hệ thống giao thông thuận lợi B21 
 Có hệ thống điện ổn định B 2 
 Cơ sở hạ 2
 X2 Có hệ thống thông tin đầy đủ, tốc độ nhanh B 3 
 tầng 2
 Có hệ thống dịch vụ công cộng đầy đủ, tiện lợi B24 
 Có hệ thống cơ sở y tế phục vụ tốt B25 
 Có nhiều lựa chọn phương tiện đi du lịch B 1 
 Phương tiện 3
 X3 Các phương tiện có độ an toàn cao B 2 
 thăm quan 3
 Quản lý và điều khiển phương tiện tốt B33 
 Dịch vụ mua sắm: có nhiều cửa hàng thuận lợi B41 
 Dịch vụ ăn uống: có nhiều nhà hàng phục vụ tốt B 2 
 X4 Các dịch vụ 4
 Dịch vụ thăm quan, giải trí: có nhiều địa điểm thăm quan B43 
 thuận lợi; có nhiều hoạt động vui chơi giải trí 
 Dễ tìm kiếm khách sạn, nhà nghỉ B51 
 Phòng nghỉ rộng rãi, thoáng mát B52 
 Khách sạn, Máy lạnh tốt, cung cấp nước nóng tốt B53 
 X5 
 nhà nghỉ Có đầy đủ trang thiết bị tốt: tủ lạnh, truyền hình B54 
 Trong khách sạn, nhà nghỉ có wifi/ internet mạnh B55 
 Người quản lý và phục vụ thân thiện, lịch sự, nhiệt tình B56 
 Không có tình trạng cướp, trấn lột B61 
 Trật tự và an Không có tình trạng trộm cắp B 2 
 X6 6
 toàn xã hội Không có tình trạng chèo kéo, thách giá B63 
 Không có tình trạng quấy rối B64 
 Nhiệt tình, lịch sự, nhanh nhẹn, linh hoạt B71 
 Hướng dẫn viên 
 X7 Có kiến thức du lịch tốt B72 
 du lịch Có kĩ năng giao tiếp, ứng xử tốt B73 
 Có khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt B74 
 Giá cả thăm quan B81 
 Giá cả ăn uống B82 
 X8 Giá dịch vụ Giá cả mua sắm B83 
 Giá cả khách sạn, nhà nghỉ B84 
 Giá cả các hoạt động giải trí B85 
 Y Đánh giá chung Sự phát triển Khu du lịch du lịch Hồ Núi Cốc 
Căn cứ vào số liệu điều tra, mỗi biến đo lường Trong đó: Xi: là biến độc lập i (i từ 1 - 8); Bij 
được đánh giá 5 bậc điểm: Rất kém (1 điểm), là những biến đo lường j (j từ 1-6) của yếu tố 
Kém (2 điểm), Trung bình (3 điểm), Tốt (4 i; Ni là số biến đo lường của yếu tố i. 
điểm) và Rất tốt (5 điểm). [3] Thông qua số liệu điều tra, sử dụng phần 
 mềm SPSS (Statistical Package for Social 
Để phân tích từng yếu tố, trong mỗi yếu tố có 
 Sciences) để phân tích. Phần mềm SPSS là 
nhiều biến đo lường, ta tính từng yếu tố X1, phần mềm được sử dụng phổ biến cho các 
X2X8 bởi bình quân chung các biến đo lường nghiên cứu kinh tế lượng, có giao diện thân 
B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 theo công thức: thiện với người dùng, dễ sử dụng bởi chủ yếu 
Xi = / Ni (1) các thao tác click chuột trên các công cụ 
 (tool) mà ít dùng lệnh. SPSS rất mạnh khi 
 Email: jst@tnu.edu.vn 33 
 Đoàn Quang Thiệu Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 201(08): 31 - 38 
phân tích kiểm định phi tham số (Chi-square, * Yếu tố 1(X1) – Cảnh quan: 
Phi, lamda.), thống kê mô tả, kiểm định sự Bảng 3. Kết quả phân tích độ tin cậy số liệu 
tin cậy của thang đo bằng Cronbach của yếu tố “Cảnh quan" 
Alpha, phân tích tương quan, hồi quy tuyến Reliability Statistics 
tính đơn và bội, kiểm định trung bình (T- Cronbach's Alpha N of Items 
test), kiểm định sự khác nhau giữa các biến .791 3 
phân loại (định danh) bằng phân tích phương 
sai (ANOVA), vẽ bản đồ nhận thức (dùng Item-Total Statistics 
trong marketing) hay sử dụng biến giá (hồi Scale Scale Cronbac
quy với biến phân loại), hồi quy nhị thức Mean if Variance Corrected h's Alpha 
 Item if Item Item-Total if Item 
(logistic), vv rất phù hợp với phân tích các Deleted Deleted Correlation Deleted 
nhân tố ảnh hưởng đến phát triển Khu du B1.1 7.9000 1.367 .475 .866 
lịch Hồ Núi Cốc. [4] B1.2 8.1550 .895 .686 .657 
 B1.3 9.2450 .739 .802 .510 
Nhập dữ liệu vào phần mềm SPSS: với dãy số 
41 cột tương ứng với 33 cột Bi và 8 cột Xi. Từ kết quả phân tích Reliability Statistics trên 
Bảng tính có 200 dòng tương ứng với 200 cho thấy, Yếu tố 1- Cảnh quan, có 3 biến: 
phiếu điều tra, mỗi phiếu điều tra nhập trên 1 B1.1: Có nhiều cảnh tự nhiên đẹp; B1.2: Có 
dòng. Cột Xi đặt tính trung bình chung theo nhiều cảnh đẹp đặc sắc, độc đáo; B1.3: Các 
công thức (1), tiến hành chạy phần mềm SPSS. công trình văn hóa, lịch sử có giá trị. Chỉ số 
Từ dữ liệu đã nhập vào phần mềm SPSS trức Cronbach's Alpha: 0,791 thể hiện độ hợp lý 
khi chạy phần mềm phân tích hồi quy, một của số liệu điều tra đảm bảo (Chỉ số 
công việc rất quan trọng phải thực hiện trên Cronbach's Alpha > 0,7 là đảm bảo độ hợp lý). 
phần mềm SPSS là phân tích số liệu của từng * Yếu tố 2 (X2) - Cơ sở hạ tầng 
yếu tố xem có đủ độ tin cậy hay không? Sau Bảng 4. Kết quả phân tích độ tin cậy số liệu 
đó thực hiện phân tích hồi quy trên phần mềm của yếu tố “Cơ sở hạ tầng” 
SPSS bằng cách phân tích Regresion – Linear. Reliability Statistics 
Riêng đối với biến phụ thuộc (Y) “Sự phát Cronbach's Alpha N of Items 
triển Khu du lịch du lịch Hồ Núi Cốc” tác giả .974 5 
đã tiến hành khảo sát thông qua câu hỏi trực 
tiếp “Đánh giá chung về sự phát triển Khu du Item-Total Statistics 
lịch du lịch Hồ Núi Cốc” với thang đo Likert Correcte
5 mức độ như đã trình bày. Đối với biến phụ Scale Scale d Item- Cronbach's 
 Mean if Variance Total Alpha if 
thuộc này, tác giả chỉ hỏi một câu duy nhất để Item if Item Correlati Item 
đánh giá chung, thay vì hỏi thành nhiều câu Deleted Deleted on Deleted 
để nhằm mục đích: (i) Tránh sự chồng chéo B2.1 10.2400 13.651 .916 .968 
giữa các khía cạnh phát triển và các yếu tố B2.2 9.9100 13.248 .905 .970 
 B2.3 10.2100 13.071 .960 .961 
ảnh hưởng có thể xẩy ra; (ii) Không gây sự B2.4 10.1500 13.073 .951 .963 
khó hiểu cho người được điều tra; (iii) Đây là B2.5 9.7300 14.248 .890 .973 
câu hỏi cuối cùng của phiếu để đánh giá Kết quả phân tích Reliability Statistics cho 
chung nên việc hỏi 01 câu là phù hợp nhất. 
 thấy, Tiêu chí 2- Cơ sở hạ tầng có 5 biến, 
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận B2.1: Có hệ thống giao thông thuận lợi; B2.2: 
3.1. Kết quả phân tích độ tin cậy của số liệu Có hệ thống điện ổn định; B2.3: Có hệ thống 
điều tra thông tin đầy đủ, tốc độ nhanh; B2.4: Có hệ 
Kết quả phân tích, Cronbach's Alpha tại Khu thống dịch vụ công cộng đầy đủ, tiện lợi; 
du lịch Hồ Núi Cốc như sau: B2.5: Có hệ thống cơ sở y tế phục vụ tốt. Chỉ 
34  Email: jst@tnu.edu.vn 
 Đoàn Quang Thiệu Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 201(08): 31 - 38 
số Cronbach's Alpha rất cao: 0,974 thể hiện đạt: 0,959 thể hiện độ hợp lý rất cao của số 
độ hợp lý cao của số liệu điều tra. liệu điều tra. 
* Yếu tố 3 (X3) - Phương tiện thăm quan * Yếu tố 5 (X5) - Khách sạn, nhà nghỉ 
 Bảng 5. Kết quả phân tích độ tin cậy số liệu của Bảng 7. Kết quả phân tích độ tin cậy số liệu của 
 yếu tố “Phương tiện thăm quan” yếu tố “Khách sạn, nhà nghỉ” 
Reliability Statistics Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items Cronbach's Alpha N of Items 
 .923 3 .975 6 
Item-Total Statistics Item-Total Statistics 
 Scale Scale Cronbac Scale Scale Cronbach'
 Mean if Varianc Corrected h's Alpha Mean if Variance Corrected s Alpha if 
 Item e if Item Item-Total if Item Item if Item Item-Total Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted Deleted Deleted Correlation Deleted 
B3.1 6.0200 2.271 .850 .889 B5.1 14.4900 22.663 .941 .968 
B3.2 5.9200 2.989 .875 .899 B5.2 14.7300 22.851 .904 .972 
B3.3 5.6200 2.187 .869 .876 B5.3 14.4600 22.018 .954 .967 
Kết quả phân tích Reliability Statistics Yếu tố B5.4 14.7300 25.083 .930 .971 
3 - Phương tiện thăm quan, có 3 biến, B3.1: B5.5 14.6800 23.998 .937 .968 
 B5.6 14.0600 24.901 .882 .974 
Có nhiều lựa chọn phương tiện đi du lịch; 
B3.2: Các phương tiện có độ an toàn cao; Kết quả phân tích Reliability Statistics cho 
B3.3: Quản lý và điều khiển phương tiện tốt. thấy, Yếu tố 5 - Khách sạn, nhà nghỉ, có 6 
Chỉ số Cronbach's Alpha cao, đạt: 0,923 thể biến, B5.1: Rễ tìm kiếm khách sạn, nhà nghỉ; 
hiện mức độ hợp lý cao của số liệu điều tra. B5.2: Phòng nghỉ rộng rãi, thoáng mát; B5.3: 
* Yếu tố 4 (X4) - Các dịch vụ Máy lạnh tốt, cung cấp nước nóng tốt; B5.4: 
 Bảng 6. Kết quả phân tích độ tin cậy số liệu của Có đầy đủ trang thiết bị tốt: tủ lạnh, truyền 
 yếu tố “Các dịch vụ” hình; B5.5: Trong khách sạn, nhà nghỉ có 
Reliability Statistics wifi/ internet mạnh; B5.6: Người quản lý và 
Cronbach's Alpha N of Items phục vụ thân thiện, lịch sự, nhiệt tình. Kết quả 
 .959 3 chỉ số Cronbach's Alpha rất cao, đạt: 0,975 
 thể hiện độ hợp lý của số liệu điều tra rất tốt. 
Item-Total Statistics * Yếu tố 6 (X6) - Trật tự và an toàn xã hội 
 Scale Scale Cronbach
 Mean if Variance Corrected 's Alpha Bảng 8. Kết quả phân tích độ tin cậy số liệu của 
 Item if Item Item-Total if Item yếu tố “Trật tự và an toàn xã hội” 
 Deleted Deleted Correlation Deleted Reliability Statistics 
B4.1 5.2100 3.483 .907 .943 Cronbach's Alpha N of Items 
B4.2 5.1300 3.470 .922 .932 .957 4 
B4.3 4.9000 3.407 .908 .943 
Qua bảng phân tích kết quả phân tích Item-Total Statistics 
Reliability Statistics cho thấy, Yếu tố Các Scale Scale Cronbach
dịch vụ, có 3 biến, B4.1: Dịch vụ mua sắm: Mean if Variance Corrected 's Alpha 
 Item if Item Item-Total if Item 
có nhiều cửa hàng thuận lợi; B4.2: Dịch vụ ăn Deleted Deleted Correlation Deleted 
uống: có nhiều nhà hàng phục vụ tốt; B4.3: B6.1 10.0200 6.874 .935 .936 
Dịch vụ thăm quan, giải trí: có nhiều địa điểm B6.2 10.0200 6.874 .935 .936 
thăm quan thuận lợi; có nhiều hoạt động vui B6.3 10.4100 6.092 .890 .946 
chơi giải trí. Chỉ số Cronbach's Alpha rất cao, B6.4 10.1400 6.010 .865 .957 
 Email: jst@tnu.edu.vn 35 
 Đoàn Quang Thiệu Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 201(08): 31 - 38 
Qua bảng phân tích cho thấy kết quả phân Bảng 10. Kết quả phân tích độ tin cậy số liệu của 
 yếu tố “Giá dịch vụ” 
tích Reliability Statistics, Yếu tố 6 - Trật tự và 
 Reliability Statistics 
an toàn xã hội, có 4 biến, B6.1: Không có tình Cronbach's Alpha N of Items 
trạng cướp, trấn lột; B6.2 Không có tình trạng .960 5 
trộm cắp; B6.3: Không có tình trạng chèo 
kéo, thách giá; B6.4: Không có tình trạng Item-Total Statistics 
quấy rối. Chỉ số Cronbach's Alpha rất cao, Scale Scale Cronbach'
 Mean if Variance Corrected s Alpha if 
đạt: 0,957 thể hiện độ hợp lý rất cao của số Item if Item Item-Total Item 
liệu điều tra. Deleted Deleted Correlation Deleted 
* Yếu tố 7 (X7) - Hướng dẫn viên du lịch B8.1 12.9600 9.908 .912 .947 
 B8.2 12.9600 9.908 .912 .947 
 Bảng 9. Kết quả phân tích độ tin cậy số liệu của B8.3 12.7300 10.168 .849 .957 
 yếu tố “Hướng dẫn viên du lịch” B8.4 13.0400 9.546 .875 .954 
Reliability Statistics B8.5 13.1500 9.857 .900 .949 
Cronbach's Alpha N of Items 3.2. Phân tích hồi quy các yếu tố ảnh hưởng 
 .958 4 đến phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc 
 Từ kết quả phân tích kiểm tra Cronbach's 
 Alpha cho thấy mức độ tin cậy của số liệu 
Item-Total Statistics 
 Scale Scale Cronbach's điều tra, việc nhập dữ liệu và số lượng mẫu 
 Mean if Varianc Corrected Alpha if đối với 200 khách du lịch theo 8 yếu tố, trong 
 Item e if Item Item-Total Item đó có 33 biến đo lường, với chỉ số đánh giá 
 Deleted Deleted Correlation Deleted Cronbach's Alpha đạt từ 0,791 đến 0,975 nên 
B7.1 8.7000 5.819 .908 .942 số liệu có độ tin cậy cao đảm bảo cho phân 
B7.2 9.0200 6.331 .864 .956 tích hồi quy tất cả các yếu tố dự kiến. 
B7.3 8.6900 5.702 .924 .936 
B7.4 9.5900 5.489 .904 .944 Kết quả nêu trên cũng cho thấy việc tính 
 trung bình chung các biến đo lường để tính ra 
Qua kết quả phân tích Reliability Statistics 
 từng yếu tố như trên đảm bảo ý nghĩa của số 
cho thấy, Yếu tố 7 - Hướng dẫn viên du lịch, 
 liệu, vì vậy đủ điều kiện tiến hành phân tích 
có 4 biến, B7.1: Nhiệt tình, lịch sự, nhanh hồi quy đối với các yếu tố là các biến độc lập 
nhẹn, linh hoạt; B7.2: Có kiến thức du lịch và tiêu chí chung là phát triển Khu du lịch Hồ 
tốt; B7.3: Có kĩ năng giao tiếp, ứng xử tốt; Núi Cốc (biến phụ thuộc). 
B7.4: Có khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt. Chỉ Từ kết quả thực hiện phân tích hồi quy trên 
số Cronbach's Alpha rất cao, đạt: 0,958 thể phần mềm SPSS bằng cách phân tích 
hiện độ hợp lý của số liệu điều tra rất tốt. Regresion – Linear (Bảng 11) cho thấy: Kết 
 * Yếu tố 8 (X8) - Giá dịch vụ quả Model Summary dùng để đánh giá độ phù 
 hợp của mô hình hồi quy đa biến, hệ số R 
Kết quả phân tích Reliability Statistics cho 
 Square là 0,686 nghĩa là 68,6% giải thích sự 
thấy, Yếu tố 8 - Giá dịch vụ, có 5 biến: B8.1: biến động của biến phụ thuộc Sự phát triển 
Giá cả thăm quan; B8.2: Giá cả ăn uống; khu du lịch Hồ Núi Cốc bởi 8 yếu tố độc 
B8.3: Giá cả mua sắm; B8.4: Giá cả khách lập. Điều này cho thấy mô hình hồi quy tuyến 
sạn, nhà nghỉ; B8.5: Giá cả các hoạt động giải tính này phù hợp với tập dữ liệu của mẫu ở 
trí. Chỉ số Cronbach's Alpha rất cao, đạt: mức 68,6%, tức là các biến độc lập giải thích 
0,960 thể hiện mức độ hợp lý của số liệu điều được 68,6% biến thiên của biến phụ thuộc Sự 
tra rất cao. phát triển khu du lịch Hồ Núi Cốc. 
36  Email: jst@tnu.edu.vn 
 Đoàn Quang Thiệu Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 201(08): 31 - 38 
 Bảng 11. Kết quả phân tích hồi quy ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc 
 Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .697a .686 .665 .55474 
a. Predictors: (Constant), X8 , X7 , X1 , X5 , X2 , X4 , X6 , X3 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 Regression 55.618 8 6.952 22.592 .000b 
1 Residual 58.777 191 .308 
 Total 114.395 199 
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X8 , X7 , X1 , X5 , X2 , X4 , X6 , X3 
Coefficientsa 
 Standardized 
 Unstandardized Coefficients 
 Model Coefficients 
 B Std. Error Beta t Sig. 
 (Constant) 1.775 .128 13.892 .000 
 X1 4.645E-11 .000 .130 2.487 .014 
 X2 .015 .004 .238 4.155 .000 
 X3 1.861E-10 .000 .405 7.078 .000 
1 X4 1.010E-10 .000 .183 3.338 .001 
 X5 1.846E-10 .000 .380 6.942 .000 
 X6 .000 .000 .048 .856 .393 
 X7 .000 .000 .031 .569 .570 
 X8 .003 .003 .051 .931 .353 
a. Dependent Variable: Y 
Từ kết quả ANOVAa, kiểm định giả thuyết bao gồm: X1 - Cảnh quan; X2 - Cơ sở hạ 
về độ phù hợp với tổng thể của mô hình, giá tầng; X3 - Phương tiện thăm quan; X4 - Các 
trị F=22,592 với hệ số sig.=0.000 <5%. dịch vụ; X5 - Khách sạn, nhà nghỉ. 
Chứng tỏ R bình phương của tổng thể khác 0. Xét mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố cho 
Đồng nghĩa với việc mô hình hồi quy tuyến thấy yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến phát 
tính xây dựng được là phù hợp với tổng thể triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc là: X3 - 
(cụ thể chi tiết hơn là R bình phương tổng thể, Phương tiện thăm quan Beta đạt 0,405, nghĩa 
mặc dù không thể tính, nhưng ta biết chắc là yếu tố này cứ tăng lên 1 đơn vị thì sự phát 
chắn sẽ khác 0, mà khác 0 thì chứng tỏ là các triển của Khu du lịch Núi Cốc tăng 0,405 đơn 
biến độc lập có tác động đến biến phụ thuộc). vị; tiếp đến yếu tố X5 - Khách sạn nhà nghỉ, 
Phân tích Coefficientsa, kiểm định các giả Beta đạt 0,380 nghĩa là yếu tố này cứ đầu tư 
thuyết sử dụng phần mềm SPSS: trong số 8 để tăng lên 1 đơn vị thì sự phát triển của Khu 
giá trị ở cột Sig, có 5 giá trị <5% chứng tỏ có du lịch Núi Cốc sẽ tăng 0,380 đơn vị; tiếp 
5 biến độc lập có tác động có ý nghĩa thống theo là yếu tố X2 - Cơ sở hạ tầng Beta: 0,238 
kê đến biến phụ thuộc, còn 3 giá trị > 5% nghĩa là cứ yếu tố này tăng lên 1 đơn vị thì sự 
chứng tỏ có 3 biến độc lập không có mối quan phát triển của Khu du lịch Núi Cốc sẽ tăng 
hệ đến biến phụ thuộc. 0,238 đơn vị; yếu tố X4 - Các dịch vụ Beta 
Sự phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc ảnh đạt 0,183 nghĩa là yếu tố này cứ được đầu tư 
hưởng bởi những yếu tố là những biến độc lập để tăng lên 1 đơn vị thì sự phát triển của Khu 
 Email: jst@tnu.edu.vn 37 
 Đoàn Quang Thiệu Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 201(08): 31 - 38 
du lịch Núi Cốc sẽ tăng 0,183 đơn vị; Cuối tìm thấy có mỗi quan hệ nào giữa các yếu tố 
cùng là yếu tố X1 - Cảnh quan, Beta đạt 0,13 này với sự phát triển của khu du lịch, cần tập 
nghĩa là yếu tố này cứ được đầu tư tăng lên 1 trung các giải pháp vào các yếu tố: X1, X2, 
đơn vị thì sự phát triển của Khu du lịch Núi X3, X4, X5 tức là các giải pháp về tăng 
Cốc sẽ tăng 0,13 đơn vị. cường kiến trúc cảnh quan, phát triển cơ sở hạ 
 tầng, tăng cường phương tiện thăm quan, phát 
4. Kết luận 
 triển đa dạng các dịch vụ, tăng cường về số 
Khu du lịch Hồ Núi Cốc thuộc tỉnh Thái lượng và chất lượng khách sạn, nhà nghỉ thì 
Nguyên, được quy hoạch là khu du lịch quốc Khu du lịch Hồ Núi Cốc sẽ phát triển. Nghiên 
gia, có vị trí và giao thông thuận lợi, có diện cứu cũng chỉ ra mức độ ảnh hưởng từng yếu 
tích lớn giữa một khung cảnh thiên nhiên kỳ tố từ mạnh đến ít hơn là: X3 đến X5 đến X2 
thú, sơn thuỷ hữu tình, là nơi có tiềm năng đến X4 đến X1 với số liệu tương ứng là 
phát triển du lịch. Tuy vậy hiện nay Khu du 0,405; 0,380; 0,238, 0,183 và 0,130. 
lịch Hồ Núi Cốc chưa phát triển xứng với 
tiềm năng của nó. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Trong phạm vi bài báo phân tích những yếu tố [1]. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1577/QĐ-
ảnh hưởng đến phát triển Khu du lịch Hồ Núi TTg ngày 15/11/2018: Phê duyệt Nhiệm vụ quy 
 hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ 
Cốc, thực hiện điều tra 200 khách du lịch theo Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, 2018. 
các tiêu chí phù hợp với ứng dụng phân tích [2]. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, “Kê 
hồi quy, sử dụng phần mềm SPSS để lượng mô tả được dùng để mô tả đặc trưng của tập 
hóa mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến dữ liệu khảo sát”, Phương pháp chọn mẫu, tập 
 2, tr.24, 2008. 
phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc. 
 [3]. Nguyễn Trọng Nhân, Phan Thành Khởi, “Phân 
Kết quả phân tích cho thấy: số liệu điều tra tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du 
đạt tính phù hợp, mức độ ảnh hưởng của các lịch sinh thái huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang”, 
yếu tố đã phân tích bao quát 68,6% mức độ Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang, 
 ISSN 0866 - 8086, Vol. 9(1), tr. 93-100, 2016. 
ảnh hưởng đến phát triển Khu du lịch Hồ Núi [4]. Đào Trung Kiên, SPSS là gì và các ứng dụng, 
Cốc. Trong số 8 yếu tố từ X1 - X8, thì các Trung tâm nghiên cứu định lượng, website: 
yếu tố X6, X7, X8 cao > 0,05, như vậy không  2016. 
38  Email: jst@tnu.edu.vn 

File đính kèm:

  • pdfnhung_yeu_to_anh_huong_den_su_phat_trien_khu_du_lich_ho_nui.pdf