Bài giảng Giới thiệu bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với trường Tiểu học

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; bao gồm: Quy định chung; tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học, trường trung học, trung tâm giáo dục thường xuyên; quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục; tổ chức thực hiện.

2. Văn bản này áp dụng đối với:

a) Trường tiểu học thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân;

b) Trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên (sau đây gọi chung là trường trung học) thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân;

 

ppt 52 trang kimcuc 2560
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Giới thiệu bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với trường Tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Giới thiệu bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với trường Tiểu học

Bài giảng Giới thiệu bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với trường Tiểu học
GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CH Ấ T LƯ Ợ NG GIÁO D Ụ C ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-GDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
QUY ĐỊNH Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-GDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN 
Phù hợp với mục tiêu giáo dục. 
Phù hợp với luật, chính sách, quy chế, quy định,...). 
Bảo đảm tính thực tiễn và khả thi. 
Có những tiêu chí định hướng tương lai. 
Bao quát toàn diện về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; các hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục của nhà trường. 
Chương IQUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Văn bản này quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; bao gồm: Quy định chung; tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học, trường trung học, trung tâm giáo dục thường xuyên; quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục; tổ chức thực hiện. 
Chương IQUY ĐỊNH CHUNG 
2. Văn bản này áp dụng đối với: 
a) Trường tiểu học thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân; 
b) T rường trung học cơ sở ; trường trung học phổ thông ; trường phổ thông có nhiều cấp học ; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên (sau đây gọi chung là trường trung học) thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân; 
Chương IQUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
2. Văn bản này áp dụng đối với: 
c) Trung tâm giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là trung tâm giáo dục thường xuyên) trong hệ thống giáo dục quốc dân; 
 d) Tổ chức và cá nhân có liên quan. 
Chương IQUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong văn bản này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục là các yêu cầu đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên để đảm bảo chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục được ký hiệu bằng các chữ số Ả - rập. 
Chương IQUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 2. Giải thích từ ngữ 
2. Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục là yêu cầu đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên ở từng nội dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí có các chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục được ký hiệu bằng các chữ cái a, b, c. 
3. Chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục là yêu cầu đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên ở từng nội dung cụ thể của mỗi tiêu chí. 
Chương IQUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 2. Giải thích từ ngữ 
4 . Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên là hoạt động đánh giá (bao gồm tự đánh giá và đánh giá ngoài) để xác định mức độ cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và việc công nhận cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của cơ quan quản lý nhà nước. 
Chương IQUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 2. Giải thích từ ngữ 
5. Tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên là hoạt động tự xem xét, kiểm tra, đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
6. Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên là hoạt động đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước nhằm xác định mức độ đạt được tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 
Chương IQUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 3. Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên 
Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) nhằm giúp cơ sở giáo dục xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của cơ sở giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 
Chương IQUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 4. Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục 
1. Độc lập, khách quan, đúng pháp luật. 
2. Trung thực, công khai, minh bạch. 
Chương II TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG TRUNG H ỌC, TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG X UYÊN 
Mục 1 
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC 
Mục 1 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC 
Bao gồm 5 tiêu chuẩn, 29 tiêu chí, 87chỉ số 
Điều 5. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường ( 7 tiêu chí, 21 chỉ số) 
Điều 6. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh ( 5 tiêu chí, 15 chỉ số) 
Điều 7. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học (6 tiêu chí, 18 chỉ số) 
 Điều 8. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội (3 tiêu chí, 9 chỉ số) 
Điều 9. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục (7 tiêu chí, 21 chỉ số) 
Điều 5. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 
Ti êu chí 1 : Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học. 
a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng tư vấn khác); 
b) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác; 
c) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng. 
Điều 5. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 
Ti êu chí 2: Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học. 
a) Lớp học được tổ chức theo quy định; 
b) Số học sinh trong một lớp theo quy định; 
c) Địa điểm đặt trường, điểm trường theo quy định. 
Điều 5. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 
Ti êu chí 3: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học. 
a) Có cơ cấu tổ chức theo quy định; 
b) Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, học kỳ, năm học và thực hiện sinh hoạt tổ theo quy định; 
c) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo quy định. 
Điều 5. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 
Ti êu chí 5: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định. 
a) Có đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học; 
b) Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn bản theo quy định của Luật Lưu trữ; 
c) Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước. 
Điều 5. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 
Ti êu chí 6: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo quy định. 
a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh theo quy định của Điều lệ trường tiểu học; 
b) Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ trường tiểu học và các quy định khác của pháp luật; 
c) Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục. 
Điều 5. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 
Ti êu chí 7: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường. 
a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội của nhà trường; 
b) Đảm bảo an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; 
c) Không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong nhà trường. 
Điều 6. Tiêu chuẩn 2 : Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 
Ti êu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục. 
a) Hiệu trưởng có số năm dạy học từ 4 năm trở lên, phó hiệu trưởng từ 2 năm trở lên (không kể thời gian tập sự); 
b) Được đánh giá hằng năm đạt từ loại khá trở lên theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học; 
c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý giáo dục theo quy định. 
Điều 6. Tiêu chuẩn 2 : Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 
Ti êu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học. 
a) Số lượng và cơ cấu giáo viên đảm bảo để dạy các môn học bắt buộc theo quy định; 
b) Giáo viên dạy các môn: thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đảm bảo quy định; 
c) Giáo viên đạt trình độ chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 20% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và 40% trở lên đối với các vùng khác. 
Điều 6. Tiêu chuẩn 2 : Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 
Ti êu chí 3: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên. 
a) Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên đạt 100% từ loại trung bình trở lên, trong đó có ít nhất 50% xếp loại khá trở lên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; 
b) Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên đạt ít nhất 5%; 
c) Giáo viên được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật. 
Điều 6. Tiêu chuẩn 2 : Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 
Ti êu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường. 
a) Số lượng nhân viên đảm bảo quy định; 
b) Nhân viên kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị dạy học có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn; các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo vị trí công việc; 
c) Nhân viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định. 
Điều 6. Tiêu chuẩn 2 : Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 
Ti êu chí 5: Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật. 
a) Đảm bảo quy định về tuổi học sinh; 
b) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học sinh và quy định về các hành vi học sinh không được làm; 
c) Được đảm bảo các quyền theo quy định. 
Điều 7. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học 
Ti êu chí 1. Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định của Điều lệ trường tiểu học. 
a) Diện tích khuôn viên và các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo quy định; 
b) Có cổng, biển tên trường, tường hoặc hàng rào bao quanh theo quy định; 
c) Có sân chơi, bãi tập theo quy định. 
Điều 7. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học 
Ti êu chí 2. Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh. 
a) Số lượng, quy cách, chất lượng và thiết bị của phòng học đảm bảo quy định của Điều lệ trường tiểu học; 
b) Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc của bàn ghế học sinh đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế; 
c) Kích thước, màu sắc, cách treo của bảng trong lớp học đảm bảo quy định về vệ sinh trường học của Bộ Y tế. 
Điều 7. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học 
Ti êu chí 3. Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường tiểu học. 
a) Khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính quản trị, khu nhà ăn, nhà nghỉ (nếu có) đảm bảo quy định; 
b) Có trang thiết bị y tế tối thiểu và tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu đảm bảo quy định; 
c) Có các loại máy văn phòng (máy tính, máy in) phục vụ công tác quản lý và giảng dạy, máy tính nối mạng internet phục vụ các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu. 
Điều 7. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học 
Ti êu chí 4. Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục. 
a) Có công trình vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, riêng cho nam và nữ, thuận lợi cho học sinh khuyết tật (nếu có), vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, an toàn, thuận tiện, sạch sẽ; 
b) Có nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; 
c) Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo yêu cầu. 
Điều 7. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học 
Ti êu chí 5. Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 
a) Thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
b) Hoạt động của thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; 
c) Bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hằng năm. 
Điều 7. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học 
Ti êu chí 6. Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học. 
a) Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
b) Việc sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy học của giáo viên đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
c) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học hằng năm. 
Điều 8. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 
Ti êu chí 1. Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. 
a) Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; 
b) Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động; 
c) Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. 
Điều 8. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 
Ti êu chí 2. Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục. 
a) Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển nhà trường; 
b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; 
Điều 8. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 
Ti êu chí 2. Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục. 
c) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng học sinh học giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc khác và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật. 
Điều 8. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 
Ti êu chí 3. Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục. 
a) Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc; 
b) Chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương; 
Điều 8. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 
Ti êu chí 3. Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục. 
c) Tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh tiểu học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục. 
Điều 9. Tiêu chuẩn 5 : Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 
Ti êu chí 1. Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương. 
a) Có kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần; 
b) Dạy đủ các môn học, đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng, lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với từng đối tượng học sinh, đáp ứng khả năng nhận thức và yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện thực tế của địa phương; 
c) Thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. 
Điều 9. Tiêu chuẩn 5 : Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 
Ti êu chí 2. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường. 
a) Có chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hằng năm; 
b) Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch với các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với lứa tuổi học sinh; 
c) Phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 
Điều 9. Tiêu chuẩn 5 : Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 
Ti êu chí 3. Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của địa phương. 
a) Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, ngăn chặn hiện tượng tái mù chữ ở địa phương; 
b) Tổ chức và thực hiện "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường", huy động trẻ trong độ tuổi đi học; 
c) Có các biện pháp hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật tới trường. 
Điều 9. Tiêu chuẩn 5 : Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 
Ti êu chí 4. Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục. 
a) Tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên đạt ít nhất 90% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 95% đối với các vùng khác; 
b) Tỷ lệ học sinh xếp loại khá đạt ít nhất 30% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 40% đối với các vùng khác; 
c) Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi đạt ít nhất 10% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 15% đối với các vùng khác. 
Điều 9. Tiêu chuẩn 5 : Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 
Ti êu chí 5. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. 
a) Có các hình thức phù hợp để giáo dục ý thức tự chăm sóc sức khoẻ cho học sinh; 
b) Khám sức khoẻ định kỳ, tiêm chủng cho học sinh theo quy định; 
c) Học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. 
Điều 9. Tiêu chuẩn 5 : Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 
Ti êu chí 6. Hiệu quả hoạt động giáo dục của nhà trường. 
a) Tỷ lệ học sinh lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 90% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và từ 95% trở lên đối với các vùng khác; 
b) Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến từ 35% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và từ 50% trở lên đối với các vùng khác; 
c) Có học sinh tham gia các hội thi, giao lưu do cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên tổ chức. 
Điều 9. Tiêu chuẩn 5 : Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 
Ti êu chí 7. Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, tạo cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo. 
a) Giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh; 
b) Tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo; 
c) Học sinh sưu tầm và tự làm đồ dùng học tập, chủ động giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. 
Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 3 4 . Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo 
1. Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 3 4 . Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo 
2. Trình ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định định lượng một số tiêu chí trong Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên quy định tại Mục 3, Chương II của văn bản này theo nguyên tắc: Phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và đánh giá được sự năng động, sáng tạo của trung tâm giáo dục thường xuyên. 
Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 3 4 . Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo 
3. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục. 
4. Giám sát, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. 
Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 3 4 . Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo 
5. Cuối mỗi năm học báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo số lượng cơ sở giáo dục hoàn thành báo cáo tự đánh giá, số lượng cơ sở giáo dục được chấp nhận đánh giá ngoài, kế hoạch đánh giá ngoài, kết quả đánh giá ngoài và các hoạt động liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục để được hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và giám sát. 
Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 3 5 . Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo 
1. Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của sở giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Giám sát, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. 
Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 3 5 . Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo 
3. Cuối mỗi năm học báo cáo uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, sở giáo dục và đào tạo danh sách cơ sở giáo dục hoàn thành báo cáo tự đánh giá; cơ sở giáo dục được chấp nhận đánh giá ngoài; cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài, kết quả đánh giá ngoài và các hoạt động liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục để được hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và giám sát. 
Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 3 6 . Trách nhiệm của cơ sở giáo dục 
1. Thực hiện tự đánh giá theo quy định của các cơ quan quản lý giáo dục. 
2. Thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá, theo chỉ đạo của cơ quan quản lý trực tiếp và các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài. 
Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 3 6 . Trách nhiệm của cơ sở giáo dục 
3. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến hoạt động của cơ sở giáo dục, các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác đánh giá ngoài; phản hồi ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài đúng thời hạn. 
4. Củng cố và phát huy kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục./. 
Xin cảm ơn quý vị! 

File đính kèm:

 • pptbai_giang_gioi_thieu_bo_tieu_chuan_danh_gia_chat_luong_giao.ppt