Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở viện hàn lâm KHXH Việt Nam

Tạp chí khoa học là nơi công bố, đăng tải, phổ biến những kết quả nghiên cứu, những tri thức mới của các nhà khoa học. ở Việt Nam, vấn đề nâng cao chất lượng và uy tín của một tạp chí khoa học luôn là mục tiêu hướng tới trong chiến lược phát triển của nhiều tạp chí, trong đó có các tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm

KHXH Việt Nam.

pdf 8 trang thom 08/01/2024 260
Bạn đang xem tài liệu "Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở viện hàn lâm KHXH Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở viện hàn lâm KHXH Việt Nam

Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở viện hàn lâm KHXH Việt Nam
 Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học 
và việc vận dụng ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 
Ng« V¨n Vò(*) 
Tãm t¾t: T¹p chÝ khoa häc lµ n¬i c«ng bè, ®¨ng t¶i, phæ biÕn nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn 
cøu, nh÷ng tri thøc míi cña c¸c nhµ khoa häc. ë ViÖt Nam, vÊn ®Ò n©ng cao chÊt 
l−îng vµ uy tÝn cña mét t¹p chÝ khoa häc lu«n lµ môc tiªu h−íng tíi trong chiÕn l−îc 
ph¸t triÓn cña nhiÒu t¹p chÝ, trong ®ã cã c¸c t¹p chÝ khoa häc cña ViÖn Hµn l©m 
KHXH ViÖt Nam. Bµi viÕt ph©n tÝch nh÷ng tiªu chuÈn quèc tÕ ®èi víi t¹p chÝ khoa 
häc; ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸i qu¸t thùc tr¹ng c¸c t¹p chÝ khoa häc cña ViÖn Hµn l©m 
KHXH ViÖt Nam; trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p x©y dùng t¹p chÝ khoa häc 
cña ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam tiÕp cËn tiªu chuÈn quèc tÕ. 
Tõ khãa: T¹p chÝ khoa häc, Bµi b¸o khoa häc, ISI, Scopus, Tiªu chuÈn quèc tÕ 
Ngµy nay, qu¸ tr×nh héi nhËp quèc 
tÕ ®ang diÔn ra s©u réng cïng víi sù 
ph¸t triÓn cña kinh tÕ tri thøc, x©y 
dùng vµ ph¸t triÓn t¹p chÝ khoa häc 
theo tiªu chuÈn quèc tÕ lµ mét xu thÕ 
tÊt yÕu ë tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ 
giíi.(∗)T¹p chÝ lµ mét trong c¸c kªnh 
th«ng tin quan träng ®Ó c«ng bè, giíi 
thiÖu c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu, øng dông 
khoa häc vµ c«ng nghÖ. C¸c t¹p chÝ khoa 
häc ë ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c t¹p chÝ 
khoa häc cña ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt 
Nam nãi riªng hiÖn ®ang trong qu¸ 
tr×nh ®æi míi h−íng ®Õn c¸c tiªu chuÈn 
quèc tÕ, mµ môc tiªu cô thÓ ®−îc ®Ò cËp 
nhiÒu lµ ®−îc xÕp h¹ng trong hÖ thèng 
(∗) TS., T¹p chÝ Khoa häc x· héi ViÖt Nam; Email: 
ngovu68@gmail.com 
ISI(*) hay Scopus(**), hai hÖ thèng tiªu 
chuÈn ®−îc biÕt ®Õn réng r·i trong céng 
®ång nghiªn cøu khoa häc. 
Theo c«ng bè trong B¸o c¸o trÝch 
dÉn t¹p chÝ n¨m 2014 cña TËp ®oµn 
truyÒn th«ng vµ xuÊt b¶n Thomson 
Reuters, ë ViÖt Nam ch−a cã t¹p chÝ 
khoa häc nµo ®−îc chÊp nhËn trong hÖ 
thèng ISI. So s¸nh ViÖt Nam víi mét sè 
(*) ISI (Institute for Science Information) lµ ViÖn 
Th«ng tin khoa häc ®−îc s¸ng lËp bëi nhµ khoa 
häc ng−êi Mü Eugene Garfield vµo n¨m 1960. ISI 
®−îc Thomson Scientific & Healthcare mua l¹i 
n¨m 1992, lµ bé phËn cña TËp ®oµn truyÒn th«ng 
vµ xuÊt b¶n Thomson Reuters. ISI cung cÊp c¬ së 
d÷ liÖu toµn diÖn vÒ c¸c nghiªn cøu cã ¶nh h−ëng 
vµ quan träng nhÊt trªn thÕ giíi. 
(**) Scopus lµ mét bé phËn cña Elsevier (Science 
Direct) - tËp ®oµn xuÊt b¶n hµng ®Çu thÕ giíi, 
cung cÊp mét c¬ së d÷ liÖu ®å sé vÒ trÝch dÉn/tãm 
l−îc, nguån c¸c bµi b¸o/tµi liÖu khoa häc ®· ®−îc 
ph¶n biÖn. 
16 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 11.2015 
quèc gia cã tr×nh ®é vµ ®iÒu kiÖn t−¬ng 
®ång trong khu vùc §«ng Nam ¸ th× hä 
®· v−ît xa vÒ sè t¹p chÝ ®−îc ISI xÕp 
h¹ng (Thailand cã 7 t¹p chÝ, Malaysia cã 
10 t¹p chÝ, Philippines cã 7 t¹p chÝ vµ 
Singapore cã 58 t¹p chÝ) (Ph¹m ThÞ 
H¹nh, §Æng TrÇn Th−êng, 2014, tr.4). 
ë ViÖt Nam, viÖc thiÕu v¾ng c¸c t¹p 
chÝ ®−îc c«ng nhËn ë tÇm quèc tÕ ®· 
dÉn ®Õn hÖ qu¶ lµ, hÇu hÕt c¸c c¸c nhµ 
khoa häc ®Çu ngµnh trong n−íc ®Òu t×m 
kiÕm ®¨ng t¶i, c«ng bè nh÷ng thµnh 
qu¶ nghiªn cøu cña m×nh tr−íc céng 
®ång c¸c nhµ khoa häc trªn c¸c t¹p chÝ 
quèc tÕ; ®ång thêi, c¸c t¹p chÝ ViÖt Nam 
rÊt khã kh¨n trong viÖc thu hót ®−îc 
c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cã gi¸ trÞ, 
nh÷ng tri thøc míi tõ c¸c nhµ khoa häc 
ë c¸c quèc gia trong khu vùc vµ thÕ giíi. 
§©y lµ mét th¸ch thøc lín, t¹o søc Ðp ®Ó 
c¸c t¹p chÝ khoa häc ë ViÖt Nam nãi 
chung vµ ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt 
Nam nãi riªng ph¶i n©ng cÊp h−íng ®Õn 
c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ, ®Æc biÖt ®èi víi 
c¸c t¹p chÝ khoa häc ®ang trong nh÷ng 
b−íc ®Çu tiªn héi nhËp quèc tÕ víi môc 
tiªu lµ ®−îc xÕp h¹ng trong c¸c hÖ thèng 
tiªu chuÈn quèc tÕ nh− ISI hay Scopus. 
I. Tiªu chuÈn t¹p chÝ khoa häc theo chuÈn quèc tÕ 
MÆc dï vÉn cßn cã c¸c ý kiÕn kh¸c 
nhau, nh−ng ISI vµ Scopus vÉn lµ sè Ýt 
c¸c tæ chøc ph©n lo¹i chÊt l−îng t¹p chÝ 
cña c¸c c«ng tr×nh khoa häc ®−îc thõa 
nhËn vµ sö dông réng r·i trong céng 
®ång khoa häc quèc tÕ. Tiªu chÝ ®¸nh 
gi¸ xÕp h¹ng t¹p chÝ khoa häc chuÈn 
quèc tÕ cña hai tæ chøc nµy cã nhiÒu 
®iÓm t−¬ng ®ång. D−íi ®©y chóng t«i sÏ 
tr×nh bµy 8 tiªu chuÈn c¬ b¶n cña t¹p 
chÝ khoa häc chuÈn quèc tÕ. 
1. XuÊt b¶n ®óng thêi h¹n 
XuÊt b¶n ®óng thêi h¹n lµ tiªu 
chuÈn c¬ b¶n cña mét t¹p chÝ. §©y lµ 
yÕu tè quan träng hµng ®Çu ®Ó ®−îc ISI, 
Scopus xem xÐt. TÝnh ®Þnh kú xuÊt b¶n 
t¹p chÝ thÓ hiÖn chÊt l−îng t¹p chÝ ë hai 
khÝa c¹nh: Møc ®é dåi dµo cña nguån 
bµi cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn liªn tôc 
cña t¹p chÝ; Møc ®é chuyªn nghiÖp 
trong tæ chøc ho¹t ®éng cña tßa so¹n ®Ó 
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nguån bµi t¹p chÝ 
(NguyÔn H÷u §¹t, 2014, tr.10). 
HÖ thèng ISI kh«ng chÊp nhËn c¸c 
t¹p chÝ xuÊt b¶n chËm trÔ so víi thêi 
h¹n cam kÕt. Scopus cã thÓ tõ chèi thÈm 
®Þnh c¸c t¹p chÝ cã trªn 4 sè ph¸t hµnh 
chËm so víi thêi gian cam kÕt. 
2. Héi ®ång biªn tËp 
Mét t¹p chÝ khoa häc cã uy tÝn ph¶i 
cã tÝnh ®a d¹ng quèc tÕ trong héi ®ång 
biªn tËp. Theo ISI, sù ®a d¹ng vÒ mÆt 
®Þa lý cña c¸c thµnh viªn héi ®ång biªn 
tËp thÓ hiÖn søc ¶nh h−ëng ë tÇm quèc 
tÕ cña t¹p chÝ. T¹p chÝ ®¹t tiªu chuÈn 
nµy ®−îc ®¸nh gi¸ lµ cã tiÒm n¨ng tiÕp 
tôc xuÊt b¶n c¸c nghiªn cøu cã chÊt 
l−îng trong t−¬ng lai. 
Héi ®ång biªn tËp bao gåm ®éi ngò 
c¸c nhµ khoa häc cã uy tÝn thuéc nh÷ng 
quèc gia kh¸c nhau, trùc tiÕp tham gia 
vµo c«ng viÖc x¸c ®Þnh c¸c chñ ®Ò, néi 
dung cÇn trao ®æi, còng nh− thÈm ®Þnh 
vµ ®¸nh gi¸ b¶n th¶o. C¸c nhµ khoa häc 
nµy lµm viÖc theo mét quy tr×nh thèng 
nhÊt, chÆt chÏ, th−êng lµ ph¶n biÖn kÝn, 
®Ó x¸c ®Þnh c¸c b¶n th¶o göi tíi cã héi 
®ñ sù cÇn thiÕt vµ c¸c ®iÒu kiÖn (phæ 
biÕn tri thøc khoa häc hiÖn hµnh, møc 
®é ®ãng gãp nÒn t¶ng tri thøc mang tÝnh 
chuÈn mùc...) ®Ó xuÊt b¶n hay kh«ng. 
3. §éi ngò céng t¸c viªn viÕt bµi 
Yªu cÇu cña t¹p chÝ cã uy tÝn theo 
chuÈn quèc tÕ lµ ph¶i trë thµnh diÔn 
®µn cña nh÷ng nhµ khoa häc cã uy tÝn 
trªn thÕ giíi. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn quan 
träng, ph¶n ¸nh ®−îc vai trß vµ vÞ trÝ 
cña t¹p chÝ trong céng ®ång khoa häc 
trªn thÕ giíi. ViÖc mét t¹p chÝ khoa häc 
Tiªu chuÈn quèc tÕ 17 
(nhÊt lµ t¹i c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn) 
th−êng xuyªn c«ng bè c«ng tr×nh cña c¸c 
t¸c gi¶ n−íc ngoµi sÏ chøng tá t¹p chÝ ®ã 
lµ diÔn ®µn ®èi víi c¸c nhµ khoa häc ë 
n−íc ngoµi, vµ v× vËy, cã c¬ së quan 
träng ®Ó kh¼ng ®Þnh ph¹m vi ¶nh h−ëng 
cña t¹p chÝ v−ît ra ngoµi l·nh thæ cña 
quèc gia ®ã. MÆt kh¸c, còng nhê viÖc 
c«ng bè c¸c c«ng tr×nh khoa häc cña c¸c 
t¸c gi¶ n−íc ngoµi mµ c¬ héi tiÕp nhËn 
nh÷ng th«ng tin vµ thµnh tùu nghiªn 
cøu míi, qu¸ tr×nh giao l−u khoa häc 
trªn ph¹m vi khu vùc vµ quèc tÕ ®èi víi 
c¸c nhµ khoa häc b¶n ®Þa trë nªn s©u 
s¾c vµ bÒn v÷ng h¬n. 
4. §Þnh d¹ng bµi t¹p chÝ 
C¸c t¹p chÝ khoa häc cã uy tÝn trªn 
thÕ giíi ®Òu x©y dùng vµ phæ biÕn c¸c 
quy ®Þnh, yªu cÇu vÒ h×nh thøc ®èi víi 
c¸c bµi b¸o c«ng bè. Theo th«ng lÖ quèc 
tÕ, khi mét bµi b¸o khoa häc ®−îc ®¨ng 
trªn t¹p chÝ th−êng kÌm theo c¸c th«ng 
tin sau ®©y: 
- Dung l−îng (®é dµi) tèi ®a cña mét 
bµi b¸o: Yªu cÇu vÒ giíi h¹n dung l−îng 
cña mét bµi b¸o lµ quan träng vµ cÇn 
thiÕt, nhê ®ã t¹p chÝ chñ ®éng x¸c ®Þnh 
®−îc sè l−îng c¸c bµi b¸o ®−îc c«ng bè 
trªn mçi sè xuÊt b¶n. Theo th«ng lÖ, c¸c 
t¹p chÝ th−êng ®−a ra giíi h¹n bµi viÕt 
theo ®¬n vÞ trang, kÌm theo c¸c quy 
®Þnh vÒ khæ giÊy, kho¶ng c¸ch dßng, 
kho¶ng c¸ch lÒ, font vµ cì ch÷. Th«ng 
th−êng lµ kh«ng v−ît qu¸ 9.000 tõ. T¹p 
chÝ Journal of the History of Ideas quy 
®Þnh cô thÓ: C¸c bµi b¸o ®−îc göi tíi ®Ó 
c«ng bè cã ®é dµi kh«ng v−ît qu¸ 9.000 
tõ, bao gåm c¶ c¸c chó thÝch ch©n trang. 
- C¸c th«ng tin cña bµi b¸o: Mçi bµi 
b¸o cã ®Çy ®ñ th«ng tin: Ngµy tßa so¹n 
nhËn ®−îc bµi b¸o, ngµy ph¶n biÖn 
®¸nh gi¸, yªu cÇu söa ch÷a l¹i bµi b¸o 
(nÕu cã), ngµy bµi b¸o ®−îc ®¨ng, tãm 
t¾t (nÕu bµi b¸o ®−îc viÕt b»ng c¸c ng«n 
ng÷ kh¸c tiÕng Anh th× cã tãm t¾t b»ng 
tiÕng Anh), c¸c m· sè ph©n lo¹i chuyªn 
ngµnh cña bµi b¸o, c¸c tõ khãa, tµi liÖu 
tham kh¶o, cam ®oan cña t¸c gi¶ (c«ng 
bè lÇn ®Çu, b¶n quyÒn) (TrÇn V¨n 
Nhung, 2012, tr.95). Cuèi bµi b¸o ®−a 
th«ng tin vÒ t¸c gi¶, bao gåm: Chøc 
danh khoa häc, n¬i lµm viÖc (cã thÓ kÌm 
theo ®Þa chØ n¬i lµm viÖc, ®iÖn tho¹i, th− 
®iÖn tö), c¸c h−íng nghiªn cøu chÝnh, 
mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu tiªu biÓu 
cña t¸c gi¶. 
- ChØ dÉn tham kh¶o: ViÖc trÝch dÉn 
vµ thÓ hiÖn trÝch dÉn trong c«ng tr×nh 
nghiªn cøu lµ cÇn thiÕt vµ b¾t buéc. C¸c 
t¹p chÝ khoa häc quèc tÕ ®Òu yªu cÇu c¸c 
t¸c gi¶ ph¶i tr×nh bµy trÝch dÉn ®Çy ®ñ 
vµ ®ång thêi theo 2 h×nh thøc sau: trÝch 
dÉn cuèi bµi (endnotes) vµ trÝch dÉn 
trùc tiÕp, ch©n trang (footnotes). TÊt c¶ 
c¸c t¹p chÝ khoa häc cã uy tÝn trªn thÕ 
giíi ®Òu ®−a ra c¸c quy ®Þnh rÊt chi tiÕt 
vÒ quy c¸ch miªu t¶ t−¬ng øng víi mçi 
lo¹i tµi liÖu kh¸c nhau nh−: s¸ch, 
phÇn/ch−¬ng s¸ch; bµi t¹p chÝ; b¸o c¸o 
khoa häc trong kû yÕu; luËn ¸n, luËn 
v¨n khoa häc, hay b¸o c¸o khoa häc... 
- Ng«n ng÷ th«ng tin th− viÖn vÒ bµi 
viÕt: Do tiÕng Anh lµ ng«n ng÷ chñ yÕu 
cña céng ®ång nghiªn cøu khoa häc quèc 
tÕ nªn trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh t¹p 
chÝ, ISI yªu cÇu ng«n ng÷ chuÈn ¸p 
dông cho c¸c th«ng tin th− viÖn bµi viÕt 
(bao gåm: tªn bµi b¸o, tªn t¸c gi¶, tãm 
t¾t bµi viÕt, tõ khãa, tµi liÖu trÝch dÉn, 
tµi liÖu tham kh¶o) ph¶i dïng ng«n ng÷ 
tiÕng Anh. ISI th−êng chØ tËp trung 
thÈm ®Þnh c¸c t¹p chÝ ®−îc xuÊt b¶n 
toµn bé b»ng tiÕng Anh. ChØ cã mét sè Ýt 
t¹p chÝ ®−îc ISI thÈm ®Þnh b»ng ng«n 
ng÷ kh¸c nh−ng th«ng tin th− viÖn vÒ 
bµi viÕt ph¶i b»ng tiÕng Anh. 
5. Néi dung t¹p chÝ 
Theo c¸c quy chuÈn cña ISI, tªn t¹p 
chÝ cÇn ph¶i thÓ hiÖn th«ng tin s¸t víi 
18 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 11.2015 
lÜnh vùc mµ t¹p chÝ bao phñ: T¹p chÝ cã 
nh¾m ®Õn ®éc gi¶ quèc tÕ hay kh«ng. 
T¹p chÝ cã ph¶n ¸nh ®−îc bèi c¶nh 
nghiªn cøu khoa häc thÕ giíi hay kh«ng. 
Néi dung cña t¹p chÝ ph¶i lµm phong 
phó thªm c¬ së d÷ liÖu hay bæ sung cho 
chñ ®Ò/lÜnh vùc nµo ®ã. T¹p chÝ ph¶i bæ 
sung cho phÇn néi dung cßn thiÕu cña 
mét ngµnh hay mét lÜnh vùc cô thÓ. ISI 
cã mét khèi l−îng d÷ liÖu trÝch dÉn lín 
s½n cã vµ ®−îc theo dâi hµng ngµy, ®éi 
ngò thÈm ®Þnh cña ISI cã kh¶ n¨ng rÊt 
tèt trong viÖc ph¸t hiÖn c¸c chñ ®Ò/lÜnh 
vùc míi trong khoa häc. Tªn bµi b¸o vµ 
phÇn tãm t¾t ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ néi 
dung tæng qu¸t cña bµi b¸o. 
6. Ph¶n biÖn 
 Ph¶n biÖn ®−îc ISI xem lµ mét tiªu 
chuÈn quan träng cña t¹p chÝ khoa häc 
quèc tÕ. ChÊt l−îng néi dung cña mét 
t¹p chÝ phô thuéc nhiÒu vµo chÊt l−îng 
cña ph¶n biÖn. ISI thÈm ®Þnh chÊt 
l−îng mét t¹p chÝ trªn c¬ së xem xÐt t¹p 
chÝ ®ã cã ¸p dông ph¶n biÖn ®Ó ®¸nh gi¸ 
sù phï hîp vÒ néi dung cña c¸c b¶n 
th¶o göi ®¨ng, ®é tin cËy cña ph−¬ng 
ph¸p nghiªn cøu, tÝnh nguyªn thñy cña 
kÕt qu¶ nghiªn cøu, sù ®Çy ®ñ th«ng tin 
cña c¸c tµi liÖu trÝch dÉn trong bµi viÕt. 
Th«ng th−êng mét bµi b¸o cã Ýt nhÊt 2 
chuyªn gia ph¶n biÖn, thùc hiÖn mét 
c¸ch ®éc lËp, Èn danh víi t¸c gi¶. 
Trong quy tr×nh xuÊt b¶n t¹p chÝ 
khoa häc, Elsevier x¸c ®Þnh râ: c«ng t¸c 
ph¶n biÖn/thÈm ®Þnh cña chuyªn gia lµ 
mét kh©u thiÕt yÕu cña c«ng t¸c xuÊt 
b¶n c¸c c«ng tr×nh khoa häc, vµ lµ mét 
trong nh÷ng nÒn t¶ng c¨n b¶n cña ho¹t 
®éng khoa häc. Theo sè liÖu thèng kª, 
th«ng th−êng sè l−îng c¸c c«ng tr×nh 
khoa häc ®−îc c«ng bè trªn c¸c t¹p chÝ 
khoa häc cã uy tÝn chØ kho¶ng 20% - 30% 
trªn tæng sè c¸c c«ng tr×nh ®−îc göi ®Õn, 
thËm chÝ ë t¹p chÝ British Medican 
Journal th× con sè nµy chØ kho¶ng 10%. 
§iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ c«ng ®o¹n ®äc 
ph¶n biÖn t¹i c¸c t¹p chÝ uy tÝn trªn thÕ 
giíi th−êng tõ chèi kho¶ng kh«ng d−íi 
70% sè l−îng c¸c c«ng tr×nh ®−îc göi tíi. 
7. TrÝch dÉn 
ISI x©y dùng mét c¬ së d÷ liÖu thu 
thËp tÊt c¶ c¸c trÝch dÉn ®Õn c¸c bµi b¸o 
®−îc xuÊt b¶n, c¶ t¹p chÝ trong hÖ thèng 
ISI vµ t¹p chÝ ch−a ®−îc ISI liÖt kª. ISI 
sö dông d÷ liÖu vÒ trÝch dÉn ®Ó ®¸nh gi¸ 
tÇm ¶nh h−ëng vµ quan träng cña c¸c 
t¹p chÝ. ViÖc sö dông d÷ liÖu trÝch dÉn 
®Ó ®¸nh gi¸ tÇm ¶nh h−ëng cña c¸c t¹p 
chÝ ®−îc ISI gi¶i thÝch vµ xem xÐt cÈn 
träng. Theo ISI, ph−¬ng ph¸p nµy chØ cã 
ý nghÜa khi xem xÐt c¸c t¹p chÝ trong 
cïng ngµnh. 
C¸c ph©n tÝch d÷ liÖu trÝch dÉn ®−îc 
®Þnh l−îng qua c¸c tham sè cô thÓ sau: 
- Tæng sè trÝch dÉn (Total Citations): 
Lµ sè liÖu vÒ tæng c¸c trÝch dÉn ®Õn c¸c 
bµi b¸o cña mét t¹p chÝ trong mét 
kho¶ng thêi gian. ISI thùc hiÖn viÖc thu 
thËp c¸c trÝch dÉn theo nguyªn t¾c kh«ng 
trïng l¾p (vÝ dô trong mét bµi b¸o, t¸c gi¶ 
trÝch dÉn 5 lÇn cïng mét nguån bµi nµo 
®ã th× trÝch dÉn ®èi víi bµi b¸o nµy chØ 
tÝnh lµ mét lÇn). Tham sè nµy ®−îc ISI 
sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng c¸c t¹p 
chÝ. Nh×n chung c¸c t¹p chÝ cã tæng sè 
trÝch dÉn cµng cao th× cã ¶nh h−ëng cµng 
lín (TrÇn M¹nh TuÊn, 2012, tr.142). 
- HÖ sè ¶nh h−ëng (IF): HÖ sè ¶nh 
h−ëng cña mét t¹p chÝ lµ sè lÇn trÝch 
dÉn trung b×nh cña nh÷ng bµi b¸o khoa 
häc mµ t¹p chÝ ®ã ®· c«ng bè 2 n¨m 
tr−íc. HÖ sè nµy thay ®æi theo tõng 
n¨m. IF cña t¹p chÝ T trong n¨m N ®−îc 
tÝnh b»ng tû sè A/B, trong ®ã A lµ tæng 
sè lÇn trÝch dÉn, tÝnh trong tÊt c¶ c¸c Ên 
phÈm cña n¨m N ®Õn c¸c bµi ®¨ng trªn 
T trong hai n¨m liªn tiÕp ngay tr−íc 
n¨m N, vµ B lµ tæng sè c¸c bµi ®¨ng 
Tiªu chuÈn quèc tÕ 19 
trªn T trong hai n¨m nµy. VÝ dô, nÕu 
trong hai n¨m 2012 vµ 2013, t¹p chÝ T 
®¨ng tÊt c¶ 100 bµi b¸o, vµ cã 250 lÇn 
c¸c bµi trong sè 100 bµi nµy cña T ®−îc 
trÝch dÉn trong tÊt c¶ c¸c bµi ë c¸c t¹p 
chÝ, héi nghÞ cña n¨m 2014, th× IF cña T 
trong n¨m 2014 sÏ lµ 250/100=2,5. 
IF ®−îc dïng cho nhiÒu môc ®Ých, 
nh−: cho biÕt uy tÝn vµ sù ph¸t triÓn cña 
t¹p chÝ, lµ c¨n cø ®Ó nhµ khoa häc chän 
t¹p chÝ göi bµi, nhµ qu¶n lý dïng ®Ó 
®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nghiªn cøu cña c¸c 
nhµ khoa häc, c¬ së ®Ó xÐt gi¶i th−ëng, 
cÊp duyÖt kinh phÝ. IF cßn ®−îc dïng ®Ó 
®¸nh gi¸ ho¹t ®éng khoa häc cña c¸c 
khoa, tr−êng ®¹i häc vµ viÖn nghiªn cøu, 
®o hiÖu qu¶ khoa häc cña c¸c quèc gia. 
 - ChØ sè H (H - index): N¨m 2005, 
nhµ vËt lý ng−êi Mü Jorge Hirsch cña 
§¹i häc California, thµnh phè San 
Diego, bang California ®· ®−a thªm chØ 
sè H ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ khoa häc 
vµ lµm c¬ së so s¸nh ®ãng gãp khoa häc 
cña c¸c nhµ khoa häc kh¸c nhau (trong 
cïng lÜnh vùc). Theo Jorge Hirsch, mét 
nhµ khoa häc cã chØ sè H nÕu trong sè N 
c«ng tr×nh cña «ng ta cã H c«ng tr×nh 
khoa häc (H < N) cã sè lÇn trÝch dÉn cña 
mçi bµi ®¹t ®−îc tõ H trë lªn. Nh− vËy, 
chØ sè H chøa ®ùng ®−îc c¶ hai th«ng 
tin: sè l−îng (sè c¸c bµi b¸o ®−îc c«ng 
bè) vµ chÊt l−îng, tÇm ¶nh h−ëng (sè 
lÇn ®−îc c¸c nhµ khoa häc kh¸c trÝch 
dÉn) cña ho¹t ®éng khoa häc. 
8. Néi dung trùc tuyÕn 
Kh¶ n¨ng tù giíi thiÖu vÒ m×nh cña 
mét t¹p chÝ ph¶n ¸nh phÇn nµo chÊt 
l−îng vµ sù phï hîp cña t¹p chÝ ®èi víi 
céng ®ång nghiªn cøu quèc tÕ. §iÒu nµy 
còng ph¶n ¸nh tham väng cña mét t¹p 
chÝ trong viÖc h−íng tíi céng ®ång 
nghiªn cøu quèc tÕ. 
C¸c t¹p chÝ ph¶i cã website riªng 
cña m×nh hoÆc hÖ thèng chÊp nhËn bµi 
trùc tuyÕn (online submission system); 
®ång thêi c¸c th«ng tin trªn website cÇn 
ph¶i ®−îc cËp nhËt gièng nh− b¶n in 
cña t¹p chÝ giÊy. 
II. Thùc tr¹ng vµ c¸c gi¶i ph¸p x©y dùng t¹p chÝ 
cña ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam theo tiªu chuÈn 
quèc tÕ 
1. Thùc tr¹ng c¸c t¹p chÝ cña ViÖn 
Hµn l©m KHXH ViÖt Nam hiÖn nay 
C¸c t¹p chÝ KHXH cña ViÖn Hµn 
l©m KHXH ViÖt Nam ra ®êi hÇu hÕt 
g¾n bã chÆt chÏ víi sù h×nh thµnh vµ 
ph¸t triÓn cña c¸c viÖn nghiªn cøu 
chuyªn ngµnh thuéc ViÖn Hµn l©m 
KHXH ViÖt Nam. HiÖn nay, ViÖn Hµn 
l©m KHXH ViÖt Nam cã 34 t¹p chÝ khoa 
häc, trong ®ã 01 t¹p chÝ xuÊt b¶n riªng 
biÖt b»ng tiÕng Anh (Vietnam’s Socio-
Economic Development), kú h¹n xuÊt 
b¶n 3 th¸ng/kú. Cã 5 t¹p chÝ trong sè 33 
t¹p chÝ xuÊt b¶n b»ng tiÕng ViÖt cã xuÊt 
b¶n phÈm phiªn b¶n 2 b»ng tiÕng Anh 
(xem b¶ng d−íi). 
TT Tªn t¹p chÝ C¬ quan xuÊt b¶n 
Chu kú xuÊt 
b¶n 
1 Vietnam Social Sciences ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam 2 th¸ng / kú 
2 Vietnam Economic Review ViÖn Kinh tÕ vµ ChÝnh trÞ ThÕ giíi 1 th¸ng / kú 
3 Philosophy ViÖn TriÕt häc 3 th¸ng / kú 
4 Social Sciences Information 
Review 
ViÖn Th«ng tin KHXH 3 th¸ng/kú 
5 European Studies Review ViÖn Nghiªn cøu Ch©u ¢u 1 n¨m / kú 
20 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 11.2015 
Nh− vËy, hµng n¨m, ViÖn Hµn l©m 
KHXH ViÖt Nam ®· xuÊt b¶n gÇn 300 
sè t¹p chÝ. Víi sè l−îng t¹p chÝ nãi trªn 
cïng khèi l−îng Ên phÈm c«ng bè hµng 
n¨m, c¸c t¹p chÝ khoa häc cña ViÖn Hµn 
l©m KHXH ViÖt Nam ®ãng vai trß rÊt 
quan träng trong viÖc c«ng bè c¸c kÕt 
qu¶ nghiªn cøu khoa häc kh«ng chØ cña 
c¸c nhµ nghiªn cøu trong ViÖn Hµn l©m 
KHXH ViÖt Nam, mµ cña c¶ giíi nghiªn 
cøu vÒ KHXH vµ nh©n v¨n trong vµ 
ngoµi n−íc. C¸c t¹p chÝ ®a ngµnh, 
chuyªn ngµnh cña ViÖn Hµn l©m KHXH 
ViÖt Nam lµ diÔn ®µn ®Ó trao ®æi, tranh 
luËn khoa häc, qu¶ng b¸ kiÕn thøc vÒ 
KHXH vµ nh©n v¨n, giíi thiÖu kÕt qu¶ 
nghiªn cøu vÒ KHXH vµ nh©n v¨n ViÖt 
Nam víi b¹n bÌ thÕ giíi. 
Dùa trªn c¸c tiªu chuÈn cña ISI còng 
nh− c¸c tæ chøc khoa häc cã uy tÝn trªn 
thÕ giíi, cã thÓ thÊy c¸c t¹p chÝ khoa häc 
cña ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam hiÖn 
nay cã nh÷ng −u ®iÓm nh− sau: 
Thø nhÊt, c¸c t¹p chÝ ®· x¸c ®Þnh râ 
chøc n¨ng, nhiÖm vô, t«n chØ, môc ®Ých, 
ph¹m vi bao qu¸t. HÇu hÕt c¸c t¹p chÝ 
®Òu cã thÓ lÖ bµi ®¨ng trªn t¹p chÝ víi 
c¸c yªu cÇu: chØ c«ng bè lÇn ®Çu kÕt qu¶ 
nghiªn cøu trªn t¹p chÝ, kh«ng göi ®ång 
thêi mét b¶n th¶o tíi t¹p chÝ kh¸c; tr×nh 
bµy th− môc tµi liÖu tham kh¶o theo 
quy ®Þnh hiÖn hµnh (th−êng lµ theo quy 
®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o), cã 
tãm t¾t bµi viÕt vµ tõ khãa... 
Thø hai, hÇu hÕt c¸c t¹p chÝ ®· biªn 
so¹n phÇn tiÕng Anh ®èi víi th«ng tin 
th− môc vÒ t¹p chÝ, môc lôc vµ phÇn 
tãm t¾t c¸c bµi nghiªn cøu trªn mçi sè 
xuÊt b¶n. 
Thø ba, c¸c t¹p chÝ tu©n thñ kh¸ 
nghiªm ngÆt vÒ kú h¹n xuÊt b¶n theo 
®¨ng ký. C¸c bµi viÕt ®−îc c«ng bè ®· cung 
cÊp nh÷ng th«ng tin chÝnh vÒ t¸c gi¶, chøc 
danh khoa häc, c¬ quan c«ng t¸c. 
Thø t−, mçi t¹p chÝ ®· x©y dùng cÊu 
tróc thèng nhÊt cho c¸c phÇn, môc, 
chuyªn môc ®èi víi mçi sè ®−îc xuÊt b¶n 
nh»m cè g¾ng ph¶n ¸nh ®−îc mét c¸ch 
®Çy ®ñ nhÊt c¸c th«ng tin míi, tiªu biÓu 
nhÊt cña ngµnh, lÜnh vùc khoa häc liªn 
quan mËt thiÕt tíi t«n chØ môc ®Ých cña 
t¹p chÝ. C¸c t¹p chÝ ®Òu chó träng tíi 
viÖc h×nh thµnh mét phong c¸ch, s¾c th¸i 
riªng trªn xuÊt b¶n phÈm cña m×nh. 
Bªn c¹nh c¸c kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn 
nªu trªn, theo c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ, 
c¸c t¹p chÝ KHXH cña ViÖn Hµn l©m 
KHXH ViÖt Nam cßn nhiÒu h¹n chÕ, bÊt 
cËp nh− sau: 
Mét lµ, ch−a cã t¹p chÝ nµo x©y 
dùng vµ tu©n thñ mét c¸ch nghiªm ngÆt 
quy tr×nh ®äc ph¶n biÖn cña chuyªn gia 
®èi víi c¸c bµi b¸o ®−îc c«ng bè, v× thÕ 
chÊt l−îng cña c¸c bµi nghiªn cøu cßn 
h¹n chÕ. 
Hai lµ, c¸c t¹p chÝ ch−a x©y dùng 
®−îc héi ®ång biªn tËp cã sù tham gia 
cña c¸c nhµ khoa häc n−íc ngoµi. Sè 
l−îng t¸c gi¶ lµ c¸c nhµ khoa häc n−íc 
ngoµi c«ng bè bµi viÕt trªn c¸c t¹p chÝ 
cßn rÊt khiªm tèn. 
Ba lµ, c¸c t¹p chÝ ch−a thùc sù quan 
t©m tíi c«ng t¸c xuÊt b¶n trùc tuyÕn, 
còng nh− ch−a dµnh nh÷ng nguån lùc æn 
®Þnh ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c ph¸t hµnh, 
phæ biÕn mét c¸ch kÞp thêi, thuËn tiÖn 
®Õn c¸c tæ chøc khoa häc, c¸c nhµ nghiªn 
cøu mét c¸ch réng r·i trªn thÕ giíi. 
Bèn lµ, hÇu hÕt c¸c t¹p chÝ tr×nh bµy 
®Þnh d¹ng ch−a theo quy chuÈn quèc tÕ 
chung vÒ h×nh thøc, nh− nh÷ng th«ng 
tin vÒ t¸c gi¶, ngµy nhËn b¶n th¶o, ngµy 
duyÖt ®¨ng, tãm t¾t, tõ khãa, cì ch÷... 
 Thùc tr¹ng trªn cho thÊy, c¸c t¹p 
chÝ KHXH thuéc ViÖn Hµn l©m KHXH 
ViÖt Nam ch−a tiÕp cËn theo nh÷ng tiªu 
chuÈn quèc tÕ c¬ b¶n. Do vËy, theo 
chóng t«i, trong nh÷ng n¨m tíi, c¸c t¹p 
Tiªu chuÈn quèc tÕ 21 
chÝ khoa häc thuéc ViÖn Hµn l©m 
KHXH ViÖt Nam cÇn cã nh÷ng thay ®æi 
vµ b−íc ph¸t triÓn ®ét ph¸, nh»m h−íng 
tíi môc tiªu n©ng cao chÊt l−îng xuÊt 
b¶n theo quy chuÈn chung cña c¸c t¹p 
chÝ uy tÝn trªn thÕ giíi, gãp phÇn lµm 
cho nÒn KHXH n−íc nhµ ph¸t triÓn 
v÷ng ch¾c. 
2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m x©y dùng, 
n©ng cao chÊt l−îng c¸c t¹p chÝ khoa 
häc cña ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam 
theo tiªu chuÈn quèc tÕ 
Nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu n©ng cao 
chÊt l−îng, trë thµnh nh÷ng t¹p chÝ 
hµng ®Çu ViÖt Nam, thu hÑp kho¶ng 
c¸ch so víi c¸c t¹p chÝ khoa häc uy tÝn 
trªn thÕ giíi, tiÕp cËn tiªu chuÈn quèc 
tÕ, c¸c t¹p chÝ cña ViÖn Hµn l©m KHXH 
ViÖt Nam cÇn tËp trung thùc hiÖn mét 
sè gi¶i ph¸p chñ yÕu sau ®©y: 
Mét lµ, hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý 
c¸c t¹p chÝ: x©y dùng tiªu chÝ vµ quy 
tr×nh lùa chän vµ bæ nhiÖm l·nh ®¹o 
còng nh− c¸c thµnh viªn héi ®ång biªn 
tËp, ®¶m b¶o cã tÝnh quèc tÕ. Tr−íc hÕt, 
cÇn x¸c ®Þnh c¸c t¹p chÝ khoa häc, c¸c tæ 
chøc khoa häc vµ c¸c chuyªn gia khoa 
häc cã uy tÝn trªn thÕ giíi (c¶ trong vµ 
ngoµi n−íc) trong lÜnh vùc KHXH ®Ó ®Ò 
xuÊt c¸c ph−¬ng ¸n thu hót sù tham 
gia, hîp t¸c cña c¸c nhµ khoa häc vµo 
héi ®ång biªn tËp vµ thùc hiÖn ®äc ph¶n 
biÖn. X©y dùng hå s¬ khoa häc (d−íi 
d¹ng c¬ së d÷ liÖu) cña c¸c thµnh viªn 
thuéc Danh s¸ch c¸c chuyªn gia khoa 
häc cã uy tÝn trong vµ ngoµi n−íc cã ®ñ 
®iÒu kiÖn vµ s½n sµng tham gia vµo c¸c 
ho¹t ®éng cô thÓ trong bé m¸y vµ quy 
tr×nh xuÊt b¶n t¹p chÝ. 
Th«ng qua héi ®ång biªn tËp, thu 
hót c¸c t¸c gi¶ ®ang lµm viÖc t¹i c¸c tæ 
chøc khoa häc cã uy tÝn cña c¸c n−íc cã 
tr×nh ®é khoa häc tiªn tiÕn c«ng bè lÇn 
®Çu kÕt qu¶ nghiªn cøu thuéc c¸c ngµnh, 
khèi ngµnh trong ph¹m vi bao qu¸t cña 
t¹p chÝ. Tr−íc hÕt lµ c¸c nhµ khoa häc 
ViÖt kiÒu, c¸c nhµ khoa häc n−íc ngoµi 
®ang hoÆc ®· sèng, lµm viÖc t¹i ViÖt 
Nam - nh÷ng ng−êi ®· tõng lµm viÖc t¹i 
c¸c c¬ quan ngo¹i giao hay c¸c tæ chøc 
nghiªn cøu, ®µo t¹o t¹i ViÖt Nam. 
Hai lµ, ®¨ng ký sö dông dÞch vô 
xuÊt b¶n cña mét trong sè c¸c doanh 
nghiÖp th«ng tin vµ xuÊt b¶n lín, cã uy 
tÝn trªn thÕ giíi vµ thùc thi chÕ ®é truy 
cËp më. VÝ dô nh− tham gia xuÊt b¶n 
trùc tuyÕn víi Elsevier. Elsevier sÏ cung 
cÊp dÞch vô xuÊt b¶n trùc tuyÕn, b¶o 
®¶m viÖc qu¶n trÞ, khai th¸c xuÊt b¶n 
phÈm vµ thèng kª th− môc ®Ó cã thÓ x¸c 
®Þnh vµ c«ng bè c¸c chØ sè thuéc nhãm 
IF. §©y lµ c¸ch lµm tèt ®Ó qu¶ng b¸ t¹p 
chÝ tíi ®«ng ®¶o ®éc gi¶ trong n−íc vµ 
quèc tÕ, c¸c nhµ nghiªn cøu vµ t¨ng sè 
l−îng trÝch dÉn cña c¸c bµi b¸o ®· ®−îc 
®¨ng trªn t¹p chÝ. 
Ba lµ, phèi hîp víi c¸c tæ chøc 
nghiªn cøu, ®µo t¹o ®Ó tæ chøc ®Þnh kú 
hµng n¨m héi th¶o khoa häc quèc tÕ vÒ 
ph¹m vi bao qu¸t cña mét/mét sè t¹p 
chÝ khoa häc cña ViÖn Hµn l©m KHXH 
ViÖt Nam. Th«ng qua héi th¶o quèc tÕ, 
chóng ta cã thÓ thu hót ®−îc mét sè 
l−îng ®¸ng kÓ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu 
míi ®−îc c«ng bè lÇn ®Çu; ®ång thêi 
còng cã ®−îc c¬ héi quý ®Ó trùc tiÕp t¹o 
dùng, duy tr× sù hîp t¸c víi ®éi ngò 
céng t¸c viªn lµ c¸c nhµ khoa häc cã uy 
tÝn ë c¸c n−íc trªn thÕ giíi. 
Bèn lµ, ®Çu t− nguån tµi chÝnh tháa 
®¸ng ®Ó n©ng cao chÊt l−îng t¹p chÝ 
theo tiªu chuÈn quèc tÕ. §©y lµ mét 
chÝnh s¸ch ®ßi hái ®Çu t− nguån tµi 
chÝnh lín vµ l©u dµi. V× vËy, ph¶i c©n 
nh¾c, lùa chän mét vµi t¹p chÝ träng 
®iÓm ®i tr−íc, cã tÝnh kh¶ thi vµ ®é 
thµnh c«ng khi thùc hiÖn n©ng cÊp trë 
thµnh t¹p chÝ khoa häc cã uy tÝn trªn 
22 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 11.2015 
thÕ giíi. §Çu t− nguån lùc tµi chÝnh cho 
t¹p chÝ vµo 3 nhãm chÝnh: 
- X©y dùng website cña t¹p chÝ vµ 
duy tr× ho¹t ®éng æn ®Þnh, cã néi dung 
tèt, ®¸p øng yªu cÇu th«ng tin, giíi 
thiÖu ho¹t ®éng cña t¹p chÝ vµ cung cÊp 
miÔn phÝ c¸c bµi b¸o ®¨ng trªn t¹p chÝ 
tõ 1 ®Õn 2 n¨m vÒ tr−íc so víi thêi ®iÓm 
hiÖn t¹i. Tr−íc hÕt cÇn tham gia vµo c¬ 
së d÷ liÖu khoa häc cña HÖ thèng t¹p 
chÝ khoa häc ViÖt Nam trùc tuyÕn 
(VJOL), ®Ó cã thÓ tham chiÕu trÝch dÉn 
trùc tiÕp tíi c¬ së d÷ liÖu quèc tÕ, nh»m 
phæ biÕn c¸c bµi b¸o khoa häc cña ViÖt 
Nam ra thÕ giíi. 
- §Çu t− c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, 
chñ yÕu lµ kÕt cÊu h¹ tÇng th«ng tin vµ 
®éi ngò nh©n viªn kü thuËt b¶o ®¶m bé 
m¸y t¹p chÝ vµ toµn bé quy tr×nh xuÊt 
b¶n t¹p chÝ ®−îc vËn hµnh cã hiÖu qu¶ 
trªn m«i tr−êng m¹ng. HiÖn nay, hÇu 
hÕt c¸c t¹p chÝ quèc tÕ ®Òu ¸p dông hÖ 
thèng göi bµi vµ ph¶n biÖn trùc tuyÕn 
do nh÷ng lîi Ých mµ nã ®em l¹i lµ v« 
cïng lín. 
III. Thay lêi kÕt 
HiÖn nay, bèi c¶nh héi nhËp quèc tÕ 
®ang diÔn ra nhanh chãng vµ s©u réng, 
ViÖt Nam ®· x©y dùng quy ho¹ch tæng 
thÓ ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ 
®Õn n¨m 2020 vµ ®Þnh h−íng ®Õn n¨m 
2030, còng ®ång thêi, ViÖn Hµn l©m 
KHXH ViÖt Nam ®−a ra chiÕn l−îc ph¸t 
triÓn cña m×nh t−¬ng øng víi c¸c giai 
®o¹n ®ã, th× nhu cÇu cã nh÷ng t¹p chÝ 
khoa häc ®¸p øng ®−îc c¸c tiªu chuÈn 
quèc tÕ vµ ®−îc chÊp nhËn vµo hÖ thèng 
ISI vµ Scopus lµ thùc sù cÇn thiÕt vµ cã 
tÝnh chiÕn l−îc. 
Hy väng trong t−¬ng lai gÇn, víi chñ 
tr−¬ng quy ho¹ch l¹i hÖ thèng b¸o chÝ 
cña §¶ng vµ Nhµ n−íc, sù ®Çu t− xøng 
tÇm cña c¸c Bé, ngµnh, ®Æc biÖt nÕu cã 
®−îc sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao trong 
viÖc triÓn khai thùc hiÖn ®ång bé c¸c 
gi¶i ph¸p nªu trªn cña l·nh ®¹o ViÖn 
Hµn l©m KHXH ViÖt Nam, cã thÓ sÏ cã 
nh÷ng ®ét ph¸, ®æi míi, gãp phÇn n©ng 
cao chÊt l−îng c¸c t¹p chÝ khoa häc cña 
ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam, ®¶m 
b¶o ®−îc tiªu chuÈn quèc tÕ, v÷ng b−íc 
trªn con ®−êng héi nhËp víi khu vùc vµ 
thÕ giíi  
Tµi liÖu trÝch dÉn 
1. NguyÔn H÷u §¹t (2014), “Tiªu chuÈn 
t¹p chÝ khoa häc theo tiªu chuÈn quèc 
tÕ vµ gi¶i ph¸p vËn dông ®èi víi T¹p 
chÝ Khoa häc x· héi”, X©y dùng c¸c 
t¹p chÝ khoa häc theo tiªu chuÈn quèc 
tÕ, Héi th¶o khoa häc, ViÖn Hµn l©m 
KHXH ViÖt Nam, NghÖ An. 
2. Ph¹m ThÞ H¹nh, §Æng TrÇn Th−êng 
(2014), “Tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ t¹p 
chÝ khoa häc - Kinh nghiÖm quèc tÕ 
vµ mét sè gîi ý ®èi víi c¸c t¹p chÝ 
khoa häc ë ViÖt Nam”, Kû yÕu Héi 
th¶o khoa häc N©ng cao chÊt l−îng 
T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Ph¸t triÓn theo 
h−íng héi nhËp quèc tÕ, Tr−êng §¹i 
häc Kinh tÕ quèc d©n, Hµ Néi 
3. TrÇn V¨n Nhung (2012), “VÒ sù ph©n 
lo¹i t¹p chÝ khoa häc vµ c¸ch tr×nh bµy 
mét bµi b¸o trong t¹p chÝ khoa häc”, 
V¨n b¶n ph¸p quy vµ tµi liÖu h−íng 
dÉn vÒ viÖc xÐt c«ng nhËn ®¹t tiªu 
chuÈn chøc danh gi¸o s−, phã gi¸o s− 
n¨m 2012, L−u hµnh néi bé, Hµ Néi. 
4. Tr−êng ®¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 
(2014), N©ng cao chÊt l−îng T¹p chÝ 
Kinh tÕ vµ Ph¸t triÓn theo h−íng héi 
nhËp quèc tÕ, Kû yÕu Héi th¶o khoa 
häc, Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ quèc 
d©n, Hµ Néi. 
5. TrÇn M¹nh TuÊn (2012), Tiªu chuÈn 
quèc tÕ ®èi víi t¹p chÝ khoa häc vµ 
viÖc ¸p dông t¹i ViÖn KHXH ViÖt 
Nam, Th«ng tin chuyªn ®Ò, Hµ Néi. 

File đính kèm:

  • pdftieu_chuan_quoc_te_doi_voi_tap_chi_khoa_hoc_va_viec_van_dung.pdf