Bài giảng Lập kế hoạch chi tiết của một đề án CTCL

Tại sao cần lập bản kế hoạch

CTCL chi tiết?

• Tập trung vào các mục tiêu

• Sắp xếp trình tự công việc, tránh nhầm lẫn

• Phối hợp các nguồn lực hiệu quả hơn

• Tránh lãng phí nguồn lực

• Là cơ sở cho quá trình kiểm tra, giám sát

• Là hồ sơ ghi lại những gì đã được làm

– Theo dõi những thay đổi theo thời gian

– Đào tạo các thành viên mới của nhóm CTCL

Kế hoạch: Định nghĩa chung

• Một danh sách các hoạt động sẽ

được thực hiện nhằm đạt được một

một mục tiêu cụ thể.

• Theo một cách thức, trình tự hay tiến

trình đã định.

• Nêu rõ ai, cái gì, ở đâu, khi nào và

bằng cách nào các hoạt động sẽ

được thực hiện.

pdf 19 trang kimcuc 4980
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lập kế hoạch chi tiết của một đề án CTCL", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Lập kế hoạch chi tiết của một đề án CTCL

Bài giảng Lập kế hoạch chi tiết của một đề án CTCL
1Lập kế hoạch chi tiết
của một đề án CTCL
2Mục tiêu
Kết thúc bài này, anh/chị có khả năng:
• Hiểu được các bước cụ thể cần có trong
bản kế hoạch của đề án CTCL của mình.
• Liệt kê ra và áp dụng được các bước
nhằm đảm bảo đề án được thực hiện.
3Triển khai
Lập kế hoạch*
Hiểu tại sao vấn đề tồn tại
Lập kế hoạc để giải quyết
vấn đề
Quyết định cách thực
thực hiện kế hoạch (ai, 
cái gì, ở đâu, khi nào)
Đánh giá Thực hiện
4Tại sao cần lập bản kế hoạch
CTCL chi tiết?
• Tập trung vào các mục tiêu
• Sắp xếp trình tự công việc, tránh nhầm lẫn
• Phối hợp các nguồn lực hiệu quả hơn
• Tránh lãng phí nguồn lực
• Là cơ sở cho quá trình kiểm tra, giám sát
• Là hồ sơ ghi lại những gì đã được làm
– Theo dõi những thay đổi theo thời gian
– Đào tạo các thành viên mới của nhóm CTCL
5Kế hoạch: Định nghĩa chung
• Một danh sách các hoạt động sẽ
được thực hiện nhằm đạt được một
một mục tiêu cụ thể.
• Theo một cách thức, trình tự hay tiến
trình đã định.
• Nêu rõ ai, cái gì, ở đâu, khi nào và
bằng cách nào các hoạt động sẽ
được thực hiện.
6Các bước lập kế hoạch CTCL
1. Đặt mục tiêu ( vấn đề được giải
quyết)
2. Lựa chọn giải pháp (kế hoạch của
anh/chị để giải quyết 1 vấn đề)
3. Soạn thảo kế hoạch thực hiện
7Bước 1 – Đặt mục tiêu
• Mục tiêu là một câu mô tả những gì chúng
ta cố gắng đạt được
• Thế nào là một mục tiêu tốt? 
• Cụ thể
• Đo lường được
• Có thể đạt được
• Thực tế
• Theo thời gian
8Hãy phân tích mục tiêu này
• Tăng tỷ lệ % BN quên khám được tiếp
cận từ 55% đến 90%
– Đây có phải một mục tiêu tốt không?
– Tại sao có hoặc tại sao không?
9Phân tích mục tiêu
Tăng tỷ lệ % BN quên khám được
tiếp cận từ 55% đến 90%
• Cụ thể: Có
• Đo lường được: Có
• Đạt được: Chưa rõ – Tùy thuộc vào khung
thời gian
• Thực tế: Tùy thuộc vào khung thời gian
• Thời gian: Không nêu
10
Ví dụ (tiếp theo)
Anh/chị có góp ý gì để mục tiêu trên trở thành
một mục tiêu tốt?
 Tăng tỷ lệ % BN không đến khám
được phòng khám A tiếp cận trong vòng 
24 giờ sau ngày hẹn khám từ 55% đến
90% trong vòng 6 tháng (từ 1/1 đến
30/6/2012)
11
Bước 2– Lựa chọn giải pháp
• Giải pháp là một hành động hay quá trình
mà anh/chị sẽ thực hiện để đạt được mục
tiêu.
– Chúng ta cần phải làm gì để đạt được mục
tiêu?
• Một giải pháp tốt:
– Năng suất
– Hiệu quả
– Có khả năng thực hiện được
12
T
Công cụ theo
dõi BN quên tái
khám chưa hiệu
quả
Chia sẻ thông tin 
giữa các thành
viên trong phòng
khám chưa tốt
Thống nhất giữa các
thành viên trong PK 
về việc thực hiện và
trưởng PK nhắc lại
trong họp giao ban 
Chỉnh sửa sổ theo dõi
BN quên tái khám cho
phù hợp và hiệu quả
Tỷ lệ tiếp
cận BN 
quên
khám tại
PK A là
60%
Không có sự
đôn đốc và giám
sát từ cấp trên
Ví dụ việc lựa chọn giải pháp
Vấn đề Nguyên nhân gốc rễ Giải pháp
Nguồn: Thái Bình OPC
Sử dụng sổ đã
chỉnh sửa trong
việc tiếp cận BN 
quên khám và ghi
ngày BN quay lại
13
Bước 3 – Soạn thảo kế hoạch
thực hiện
14
Các bước soạn thảo kế hoạch
• Liệt kê các hoạt động cần thực hiện
• Sắp xếp theo thứ tự/ưu tiên theo thời gian
• Xác định khung thời gian cho từng bước
• Xác định người chịu trách nhiệm cho từng
bước
• Liệt kê kết quả dự kiến
• Chỉ ra anh/chị sẽ theo dõi và đánh giá như
thế nào
15
Nhấn mạnh
Trong kế hoạch luôn luôn có việc sẽ
theo dõi kế hoạch như thế nào
16
Theo dõi và đánh giá như thế nào?
• Theo dõi cái gì?
– Giải pháp đề ra có đang được thực hiện? Nếu
không, tại sao?
– Kết quả thực tế so sánh với kết quả mong đợi
• Thực hiện như thế nào?
– Bảng kiểm
– Xem bệnh án ngẫu nhiên (10-20 bệnh án)
– Thảo luận nhóm giữa các thành viên
17
Ví dụ về lập kế hoạch tại 1 PK
Nguồn: PKNT Thái BÌnh
S
T
T
Hoạt động Người thực 
hiện
Thời gian Người giám
sát
Kết quả mong đợi
1 Sửa đổi bảng theo dõi tiếp cận Thành viên PK, 11-12/11/2010 Bs A Sổ đã được chỉnh sửa
2 Gọi điện và ghi lại vào sổ theo dõi 
và thông báo lại kết quả tới Bs 
điều trị
Điều dưỡng
Long, chị Toan, 
bs A
15/11/2010 –
15/2/2010
Trưởng phòng
khám
BN quên khám được tiếp
cận và ghi vào sổ theo dõi
4 Tiếp cận bệnh nhân tại cộng đồng 
(qua nhóm đồng đẳng hoặc tại 
nhà)
Chị Toan Hàng ngày Bs A Số lượng BN được tiếp cận
qua nhóm đồng đẳng hoặc
tại nhà
5 Đôn đốc và động viên trong họp
giao ban
Bs Mỹ/bs Ngọc Hàng tuần Trưởng phòng
khám
Số buổi họp trưởng PK nhắc
đến vấn đề tiếp cận BN
6 Hướng dẫn sử dụng công cụ theo
dõi
ĐD Long/Toan 17/11/2010 Bs A Tất cả nhân viên biết làm
thế nào để sử dụng cuốn sổ
7 Đánh giá lại sau khi thực hiện 2 
tuần
Điều dưỡng
Long/ anh Hiển
Tuần I/12 Bs A Bệnh nhân được tiếp cận sẽ
tăng lên
8 Sửa đổi công cụ theo dõi (nếu cần) Phòng khám Tuần I/12/2010 Bs A
1
0
Đánh giá lại sau 3 tháng thực hiện Phòng khámg Tuần IV/2/2011 Bs A 90% BN được tiếp cận khi
quên khám
18
Tóm tắt
• Lập kế hoạch là một bước quan trọng đảm
bảo chúng ta đạt được mục tiêu
• Kế hoạch cần chi tiết đến mức có thể và
luôn bao gồm hoạt động theo dõi, đánh
giá trong kế hoạch chi tiết
• Vai trò lãnh đạo và làm việc nhóm là một
phần không thể thiếu khi lập kế hoạch
cũng như khi thực hiện
19
Cảm ơn!
Câu hỏi?

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_lap_ke_hoach_chi_tiet_cua_mot_de_an_ctcl.pdf